รายวิชา

แสดง 1 ถึง 20 จาก 61 ผลลัพธ์
รหัสวิชาชื่อวิชาCourse Nameหน่วยกิตหลักสูตรปีหมวดวิชา 
 
GE10001ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร Thai for Communication32562หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
GE10002ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร English for Communication32562หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
GE10006การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการนำไปใช้ English Reading and Writing in Use32562หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
GE20001จริยธรรมเพื่อการดำรงชีวิตMorality for Living 22562หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
GE20007จิตวิทยาการพัฒนาตนในสังคมยุคใหม่Psychology for Self-development in Modern Society22562หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
GE20008ทักษะสารสนเทศในชีวิตประจำวันInformation Literacy Skill in Daily Life 22562หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
GE30004สังคมและวัฒนธรรมไทยThai Society and Culture 22562หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
GE30005พลวัตสังคมโลกDynamics of Global Society22562หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
GE30008กฎหมายในชีวิตประจำวันLaw in Daily Life 22562หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
GE40003การคิดและการตัดสินใจThinking and Decision Making22562หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
GE40005สิ่งแวดล้อมกับการเปลี่ยนแปลงEnvironment and Changing22562หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
GE40006วิทยาศาสตร์เพื่ออนาคตScience for Future 22562หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
GE40008รู้ทันโลกเทคโนโลยี Technology Literacy22562หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
NS19101กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1Human Anatomy and Physiology I32562หมวดวิชาเฉพาะด้าน
NS19102กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2Human Anatomy and Physiology Il32562หมวดวิชาเฉพาะด้าน
NS19103ชีวเคมี Biochemistry22562หมวดวิชาเฉพาะด้าน
NS19104จิตวิทยาพัฒนาการDevelopment Psychology22562หมวดวิชาเฉพาะด้าน
NS19205ระบาดวิทยาและชีวสถิติEpidemiology and Bio-statistics22562หมวดวิชาเฉพาะด้าน
NS19206พยาธิวิทยาทางการพยาบาลPathology in Nursing22562หมวดวิชาเฉพาะด้าน
NS19207จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาMicrobiology and Parasitology22562หมวดวิชาเฉพาะด้าน