การพัฒนาตนเอง

แสดง 1 ถึง 20 จาก 165 ผลลัพธ์
รหัสผู้สอนการอบรม/ประชุมวิชาการตั้งแต่วันที่ชั่วโมงหน่วยงานที่จัดCNEUปีการศึกษา 
 
1เกษฎาภรณ์ นาขะมินการสนทนาสร้างแรงจูงใจเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพสำหรับผู้ป่วย NCDs3 ส.ค. 6220คณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามและวิทยาลัยพระยาบาลพระบรมราชชนนีขอนแก่น15.002562
2เพียงเพ็ญ บุษมงคล“คีโต หน้าใส หุ่นดี ไม่มีโรค”5 มี.ค. 628โรงพยาบาลสกลนคร 5.502562
3เพียงเพ็ญ บุษมงคลประชุมวิชาการ การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพ 22 ก.พ. 628โรงพยาบาลสกลนคร 5.502562
4เพียงเพ็ญ บุษมงคลประชุมวิชาการ BRAND’S Health Conference 2018 ในหัวข้อ “แนวทางการเสริมสร้างสังคมผู้สูงวัยอย่างมีคุณภาพ” (The Ultimate Frontier for Smart Aging)1 พ.ย. 6116วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก11.002561
5เพียงเพ็ญ บุษมงคลอบรมฟื้นฟูความรู้ เรื่อง เทคโนโลยีการวางแผนครอบครัวและการดูแลสุขภาพสตรี สำหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข26 มิ.ย. 618สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดอุดรธานี5.502561
6เพียงเพ็ญ บุษมงคลประชุมวิชาการ BRAND’S Health Conference 2017 ในหัวข้อ “Food Nutrition and Health Promotion toward Aging Society 4.0” 16 พ.ย. 6016วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก9.002560
7เพียงเพ็ญ บุษมงคล"สุขภาพจิตสดใส ห่างไกลความซึมเศร้า"7 พ.ย. 608สุขภาพจิตที่ 8 อุดรธานี -2560
8เพียงเพ็ญ บุษมงคลประชุมวิชาการจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น ครั้งที่ 21 เรื่อง ประเด็นร้อนในจิตเวชเด็กและวัยรุ่น 6 ก.พ. 6024ชมรมจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นแห่งประเทศไทย-2560
9เพียงเพ็ญ บุษมงคลอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน การช่วยชีวิตขั้นสูงในเด็กและผู้ใหญ่ (BLS / ACLS / PALS Provider course) สำหรับบุคลากรทางการแพทย์20 ธ.ค. 5940โรงพยาบาลตำรวจ-2559
10เพียงเพ็ญ บุษมงคลBRAND’S Health Conference ๒๐๑๙ ในหัวข้อ “อาหารและโภชนาการเพื่อเสริมสร้างสุขภาพสมอง” (Food, nutrition and Lifestyle for smart Brain from Adolescence to Centenary) 14 พ.ย. 6216วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก11.002562
11ภาวดี ทองนพคุณ ทอยน์เพราะคุณคือศูนย์กลาง ร่วมเสริมสร้างพัฒนาเด็กไทย24 มิ.ย. 597รพ.ศูนย์อุดรธานี2.502559
12เกษฎาภรณ์ นาขะมินประชุมวิชาการ การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพ22 ก.พ. 628โรงพยาบาลสกลนคร5.502562
13เกษฎาภรณ์ นาขะมินคีโต หน้าใส หุ่นดี ไม่มีโรค5 มี.ค. 628โรงพยาบาลสกลนคร5.502562
14นภาจันทร์ ชาปลิกโครงการอบรม มาตรฐานการวิจัย 7 ก.พ. 6212มรภ.อุดรธานี0.002562
15นภาจันทร์ ชาปลิกโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ”Hospital Acquire Sepsis Prevention more than cure”11 เม.ย. 628โรงพยาบาลอุดรธานี5.502562
16นภาจันทร์ ชาปลิกEVERYTHING YOU SHOUID KNOW ABOUT NUTRITION MANAGEMENT IN EVERY DAY CLINICAL PRACTICE18 ธ.ค. 598โรงพยาบาลอุดรธานี4.502558
17นภาจันทร์ ชาปลิกเพราะคุณคือศูนย์กลาง ร่วมเสริมสร้างพัฒนาเด็กไทย24 มิ.ย. 608โรงพยาบาลอุดรธานี2.502558
18นภาจันทร์ ชาปลิกประชุมวิชาการสภาการพยาบาลสัญบร และเครือข่ายผู้แทนสภาการพยาบาลประจำจังหวัด รุ่นที่ 31 ก.ย. 6016คณะพยาบาลศาสตร์ มข.11.002559
19นภาจันทร์ ชาปลิกการจำแนกประเภทผุ้ป่วย จังหวัดอุดรธานี ประจำปี 256029 มิ.ย. 608โรงพยาบาลอุดรธานี7.502560
20นภาจันทร์ ชาปลิกเราเรียนรู้อะไรจากคนไข้ What Pateint Taught Me?8 มิ.ย. 618คณะแพทย์ศาสตร์ มข.5.002561