ภาระงานสอน

แสดง 1 ถึง 20 จาก 79 ผลลัพธ์
รหัสผู้สอนรายวิชาเทอมปีการศึกษาชั่วโมงทฤษฎีชั่วโมงปฏิบัติชั่วโมงทดลอง 
 
19พรทิพย์ อนันตกุล(NS29111) มโนมติและทฤษฎีทางการพยาบาล225621400
32อุมาพร เคนศิลา(NS29111) มโนมติและทฤษฎีทางการพยาบาล22562400
33ศริญญา ชาญสุข(NS19104) จิตวิทยาพัฒนาการ22563800
34ศริญญา ชาญสุข(NS19104) จิตวิทยาพัฒนาการ22563800
35ศริญญา ชาญสุข(NS29216) เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางการพยาบาล22563--30
36ศริญญา ชาญสุข(NS29216) เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางการพยาบาล225630030
37ศริญญา ชาญสุข(NS39002) ศาสตร์แห่งความสุข225633300
38ลักขณา พุทธรักษ์(NS29216) เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางการพยาบาล225632-30
39ลักขณา พุทธรักษ์(NS29214 ) การพยาบาลพื้นฐาน12563230-
40นภาจันทร์ ชาปลิก(NS29111) มโนมติและทฤษฎีทางการพยาบาล22563260
41นภาจันทร์ ชาปลิก(NS29111) มโนมติและทฤษฎีทางการพยาบาล2256256-
42นภาจันทร์ ชาปลิก(NS29214 ) การพยาบาลพื้นฐาน12562745-
43นภาจันทร์ ชาปลิก(NS29217) การพยาบาลผู้ใหญ่ 122563800
44นภาจันทร์ ชาปลิก(NS29216) เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางการพยาบาล2256330--
45ดวงดาว กระพิลา(NS29230) การพยาบาลชุมชน 125633--
46นิตยากร ลุนพรหม(NS29230) การพยาบาลชุมชน 3256318--
47ชรินทร์พร มะชะรา(NS29215 ) ปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน 22563-1350
48ชรินทร์พร มะชะรา(NS29222) การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 1225631500
49ชรินทร์พร มะชะรา(NS29214 ) การพยาบาลพื้นฐาน125630045
50ชรินทร์พร มะชะรา(NS19206) พยาธิวิทยาทางการพยาบาล125633000