อาจารย์

แสดง 1 ถึง 11 จาก 22 ผลลัพธ์
รหัสอาจารย์ชื่อ-นามสกุลตำแหน่งทางวิชาการสาขาวิชาการพยาบาลวุฒิการศึกษาตำแหน่งงาน 
  
1พรทิพย์ อนันตกุลผู้ช่วยศาสตราจารย์การพยาบาลเด็กปร.ด. (หลักสูตรและการเรียนการสอน)คณบดี
2เพียงเพ็ญ บุษมงคลผู้ช่วยศาสตราจารย์การพยาบาลเด็กพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตผู้ช่วยคณบดี, หัวหน้าสาขาการพยาบาลเด็ก
3วรรณา ภาจำปาผู้ช่วยศาสตราจารย์การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุปร.ด. (การพัฒนาสุขภาพชุมชน)อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
4นภาจันทร์ ชาปลิกอาจารย์ การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุพยาบาลศาสตรบัณฑิตอาจารย์
5ภาวดี ทองนพคุณ ทอยน์อาจารย์ การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุการพยาบาลผู้ใหญ่หัวหน้าสาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
6เกษฎาภรณ์ นาขะมินอาจารย์ การพยาบาลชุมชนพย.ม. (การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน)อาจารย์
7อุมาพร เคนศิลาอาจารย์ การพยาบาลชุมชนปร.ด. (การพัฒนาสุขภาพชุมชน)หัวหน้าสาขาการพยาบาลชุมชน
8ศริญญา ชาญสุขผู้ช่วยศาสตราจารย์การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชปร.ด. (การพัฒนาสุขภาพชุมชน)อาจารย์
9ระพีพรรณ ลาภาอาจารย์ การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตหัวหน้าสาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
10ศิรินทิพย์ คำมีอ่อนอาจารย์ การผดุงครรภ์และการพยาบาลมารดาทารกพยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิตรองคณบดี คณะพยาบาลศาสตร์
11ลักขณา พุทธรักษ์อาจารย์ การผดุงครรภ์และการพยาบาลมารดาทารกพย.ม.(การผดุงครรภ์ขั้นสูง)หัวหน้าสาขาการผดุงครรภ์และการพยาบาลมารดาทารก