โครงการวิจัย

แสดง 1 ถึง 20 จาก 42 ผลลัพธ์
รหัสชื่อโครงการปีงบประมาณหัวหน้าโครงการงบประมาณแหล่งทุนหน่วยคะแนน 
 
   รวม515,562.00   
37ผลของการพัฒนาการวางแผนจำหน่ายต่อความรู้ และทักษะของมารดาทารกคลอดก่อนกำหนด (The effect of development of discharge planning on knowledge and skills of mothers of premature infants)2564ชรินทร์พร มะชะรา5,000.00ทุนภายนอก-
38ผลของการใช้ชุดจำลองแผลเสมือนจริง ในการสอนทำแผลต่อความรู้ และทักษะในการทำแผล และความพึงพอใจต่อการใช้ชุดจำลองแผล เสมือนจริงของนักศึกษาพยาบาล (The Effects of Simulation Wound Model for Teaching Wound Dressing to Knowledge and Skill of Wound Dressing an2564ชรินทร์พร มะชะรา-ทุนภายใน-
44ประสิทธิผลของโปรแกรมจัดการความเจ็บปวดในระยะที่ 1 ของการคลอดใน ผู้คลอดวัยรุ่นครรภ์แรกโรงพยาบาลอุดรธานี2564ดวงพร แสงสุวรรณ2,000.00ทุนภายนอก-
2การสนับสนุนทางสังคมและภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุในเขตชุมชนเมือง จังหวัดอุดรธานี 2563อุมาพร เคนศิลา10,000.00ทุนภายใน0.60
35ผลของการใช้สื่อแอพพลิเคชั่นเรื่องการป้องกันภาวะแทรกซ้อนต่อคะแนนความรู้ของผู้ป่วยความดันโลหิตสูง2563นิตยากร ลุนพรหม6,000.00ทุนภายนอก0.60
36การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิกในการดูแลผู้ป่วยแผลไหม้ด้วยภาวะโภชาการโรงพยาบาลอุดรธานี2563เพียงเพ็ญ บุษมงคล50,000.00ทุนภายนอก0.20
40การรอดชีวิตของผู้ป่วยอุบัติเหตุในโรงพยาบาลกรุงเทพ พัทยา Survival of trauma patients in Bangkok Hospital Pattaya2563อนันต์ศักดิ์ จันทรศรี15,000.00ทุนภายนอก0.60
41ความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อด้านสุขภาพกับพฤติกรรมการป้องกัน โรคโควิด-19 ของผู้สูงอายุในชุมชน 2563อนันต์ศักดิ์ จันทรศรี5,000.00ทุนภายใน0.00
42สมรรถนะวิชาชีพด้านทักษะพิสัยของพยาบาลวิชาชีพที่สำเร็จการศึกษาใหม2563ศรัญญา ต.เทียนประเสริฐ100,000.00ทุนภายนอก-
46Actual and Ideal Entrustable Professional Activities of Newly Graduated Nurses in Thailand as Perceived by Both Educators and Users2563ศรัญญา ต.เทียนประเสริฐ100,000.00ทุนภายนอก-
49ผลของการจัดการเรียนการสอนด้วย e-Learning ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา ในรายวิชา การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี2563ธัญทิพย์ คลังชำนาญ2,500.00ทุนภายนอก0.60
52การสนับสนุนทางสังคมและภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุในเขตอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี2563อุมาพร เคนศิลา10,000.00ทุนภายใน0.60
5ผลการนำความรู้เรื่องการปฏิบัติตัวหลังคลอดมาประยุกต์ใช้กับการอยู่ไฟในสตรีหลังคลอด เขตอำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี2562ศิรินทิพย์ คำมีอ่อน2,562.00ทุนภายนอก0.60
7ความรู้และทักษะในการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี2562เพียงเพ็ญ บุษมงคล10,000.00ทุนภายใน0.20
8Effects of Thai traditional play program on the ability to control muscle and reaction time of muscle among female students in primary school2562เพียงเพ็ญ บุษมงคล40,000.00ทุนภายใน0.80
34ผลิตพยาบาลอย่างไรให้ตอบโจทย์ผู้ใช้บัณฑิตในศตวรรษที่ 21: ความท้าทายของอาจารย์พยาบาลไทย2562จริยา มงคลสวัสดิ์2,500.00ทุนภายนอก0.60
39Ergonomic factors and work related musculoskeletal disorder among rock salt workers in Bandung District, Udon Thani Province2562วรรณา ภาจำปา50,000.00ทุนภายใน0.40
51ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้และทัศนคติกับความพร้อมของมารดาหลังคลอดที่ต้องการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 เดือน2562พรทิพย์ อนันตกุล-ทุนภายใน0.60
6ผลของโปรแกรมการฝึกปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน ต่อความรู้และทักษะของเด็กวัยเรียน2561เพียงเพ็ญ บุษมงคล85,000.00ทุนภายใน0.60
10The Stress and Stress Management of Supporting Staff Udon Thani Rajabhat University2561เพียงเพ็ญ บุษมงคล20,000.00ทุนภายใน0.40