โครงการปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์

รหัสโครงการ11
ชื่อโครงการโครงการปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์
หัวหน้าโครงการนภาจันทร์ ชาปลิก
ผู้เข้าร่วม
แผนยุทธศาสตร์4
วันที่เริ่มทำโครงการ21 พฤษภาคม 2562
ปีการศึกษา2562
งบประมาณ0.00
ประเภทการบริการโดยไม่หวังผลกำไร
แหล่งเงินสนับสนุนทุนภายใน
รายละเอียด๑. หลักการและเหตุผล
ระบบการศึกษาพยาบาลของสถาบันต่างๆ ใน ประเทศไทยที่ร่วมกันผลิตพยาบาล ภายใต้การควบคุม คุณภาพของ สภากาพยาบาลไทย ที่ มีมาตรฐานในการกำกับติดตามคุณภาพการจัดการศึกษาพยาบาล ที่เป็นที่ยอมรับทั้งภูมิภาคอาเซียน และนานาชาติ ในด้านของความรู้เรื่องการให้บริการ และการให้การพยาบาลดูแลรักษา ซึ่งถือได้ว่า พยาบาลที่จบจากสถาบันต่าง ๆ ในประเทศไทยที่อยู่ ภายใต้การควบคุมของสภาการพยาบาลต่างมี คุณสมบัติในด้านของความรู้และคุณภาพของการ ให้บริการที่ตลาดทั้งในและต่างประเทศต้องการ แต่ สิ่งที่นักศึกษาพยาบาลไทยยังขาดอยู่คือ การเตรียม ความพร้อมในเรื่องของความสามารถทางด้านภาษา โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ ไม่ว่าจะเป็นทักษะการพูด การฟัง การอ่าน การเขียน ในภาพรวม ทั้งที่ภาษาอังกฤษนั้นได้ถูกกำหนดให้เป็นภาษากลาง ที่สามารถใช้สื่อสารกับชาวต่างชาติได้ นอกจากภาษาอังกฤษ แล้ว ทักษะความสามารถทางคณิตศาสตร์ ก็มีความจำเป็นในการเรียนศาสตร์ทางการพยาบาลเพราะการคำนวณนั้นใช้ในการเรียน สถิติเพื่อการวิจัยทางการพยาบาล การคำนวณขนาดยาที่ถูกต้อง การคำนวณอายุครรภ์ ซึ่งจะมีความแตกต่างจากคณิตศาสตร์ทั่วไป การเตรียมความพร้อมของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ ๑ ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จึงได้เล็งเห็นความสำคัญในการเตรียมความพร้อมที่ดี ประกอบกับลักษณะการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในหลักสูตรของนักศึกษาพยาบาลไทยทั้งในอดีตและปัจจุบัน ยังคงให้ความสำคัญกับการศึกษาโครงสร้างของภาษาอังกฤษเพื่อไปใช้สอบมากกว่าการเน้นไปที่การศึกษาภาษาอังกฤษเพื่อนำไปใช้ในสถานการณ์จริง ประกอบลักษณะของนักศึกษาพยาบาลไทยเป็นคนขี้อายไม่กล้าที่จะใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารกับชาวต่างชาติจึงยิ่งทำให้นักศึกษาพยาบาลไทยขาดทักษะในการสื่อสารมากขึ้น ถึงแม้จะมีมาตรฐาน ในเรื่องของการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์ มาตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษามาแล้ว แต่การเรียนการสอนทางการพยาบาลจะมีภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์มีความเฉพาะด้านการพยาบาล เช่น ศัพท์ทางการพยาบาล และคณิตศาสตร์ทางการพยาบาล
ดังนั้น คณะพยาบาลศาสตร์ จึงได้จัดโครงการปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะพยาบาลศาสตร์ขึ้น เพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่สายวิชาชีพทางการพยาบาลและเพิ่มทักษะทางด้านภาษาอังกฤษและคณิตสายวิชาชีพการพยาบาล
วัตถุประสงค์
เพื่อปรับพื้นฐานทักษะทางด้านภาษาอังกฤษทางด้านการพยาบาล
เพื่อปรับพื้นฐานทางด้านคณิตศาสตร์ทางด้านการพยาบาล
กลุ่มเป้าหมาย
นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ ๑ จำนวน ๔๐ คน
วิธีการดำเนินการ
เขียนโครงการและขออนุมัติโครงการ
ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการ
ดำเนินโครงการ
๔.๑ จัดประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์การดำเนินโครงการให้แก่อาจารย์และนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ
๔.๒ จัดการเรียนการสอนเพื่อปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์ โดยมีกำหนดการ ดังนี้

วันเดือนปี เวลา กิจกรรม อาจารย์ผู้สอน
๒๑ พ.ค. ๖๒ ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ภาษาอังกฤษทางการพยาบาล วิทยากรภายนอก
๒๒ พ.ค. ๖๒ ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ภาษาอังกฤษทางการพยาบาล วิทยากรภายนอก
๒๓ พ.ค. ๖๒ ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ภาษาอังกฤษทางการพยาบาล วิทยากรภายนอก
๒๔ พ.ค. ๖๒ ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ภาษาอังกฤษทางการพยาบาล วิทยากรภายนอก
๒๕ – ๒๖ พ.ค. ๖๒ หยุด
๒๗ พ.ค. ๖๒ ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐น. คณิตศาสตร์ทางการพยาบาลที่จำเป็น วิทยากรภายนอก
๒๘ พ.ค. ๖๒ ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. คณิตศาสตร์ทางการพยาบาลที่จำเป็น วิทยากรภายนอก
๒๙ พ.ค. ๖๒ ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. คณิตศาสตร์ทางการพยาบาลที่จำเป็น วิทยากรภายนอก
๓๐ พ.ค. ๖๒ ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. คณิตศาสตร์ทางการพยาบาลที่จำเป็น วิทยากรภายนอก
๓๑ พ.ค. ๖๒ ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. คณิตศาสตร์ทางการพยาบาลที่จำเป็น วิทยากรภายนอก

อาจารย์และนักศึกษาร่วมกันจัดทำโครงการ
สรุปผลการจัดการโครงการและประเมินความพึงพอใจ

พื้นที่ดำเนินการ
ห้อง ๔๔๐๓ อาคารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี สามพร้าว
ระยะเวลาการดำเนินการ
วันที่ ๒๑- ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ (เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.) ในเวลาราชการ

งบประมาณ
ไม่มีงบประมาณ

ผู้เขียนโครงการ
อาจารย์นภาจันทร์ ชาปลิก

ผู้รับผิดชอบโครงการ
อาจารย์นภาจันทร์ ชาปลิก

การประเมินผล
๑. ระดับทักษะทางด้านภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์ทางด้านการพยาบาล
๒. การมีส่วนร่วมในการเข้าร่วมกิจกรรม
๓. ประเมินความพึงพอใจ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
นักศึกษาชั้นปีที่ ๑ ได้รับการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องกับทางด้านพยาบาล
นักศึกษาชั้นปีที่ ๑ มีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐


บทที่ ๒
วิธีดำเนินการ

๑. กลุ่มเป้าหมาย
๑.๑ นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ ๑ จำนวน ๔๔ คน

๒. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล
แบบประเมินผลโครงการ แบ่งออกเป็น ๒ ส่วน คือ
ส่วนที่ ๑ แบบประเมินผลระดับการบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
ส่วนที่ ๒ แบบประเมินความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมของนักศึกษา
แบบประเมินผลโครงการ แบ่งระดับความพึงพอใจ/ระดับความคิดเห็นในประเด็นของด้านต่าง ๆ ต่อโครงการปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์ ลักษณะคำถามแบบประมาณค่า เกณฑ์การให้คะแนน ๕ ระดับ โดย ๕ หมายถึง พึงพอใจมากที่สุด ๔ หมายถึง พึงพอใจมาก ๓ หมายถึง พึงพอใจปานกลาง ๒ หมายถึง พึงพอใจน้อย ๑ หมายถึง พึงพอใจน้อยที่สุด

๓. การเก็บรวบรวมข้อมูลและการจัดกระทำข้อมูล
ผลการวิเคราะห์ประเมินความพึงพอใจ/ระดับความคิดเห็นของนักศึกษา ในการประเมินโครงการในครั้งนี้ มีขั้นตอนการเก็บรวมรวมข้อมูลและการจัดกระทำข้อมูล ดังนี้
๑. เก็บข้อมูลจากผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๔๔ คน โดยให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ตอบแบบประเมินตามความเป็นจริง
๒. ดำเนินการลงรหัสข้อมูลเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
๓. ทำการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป SPSS for Windows
๔. วิเคราะห์ระดับความพึงพอใจ/ระดับความคิดเห็นของนักศึกษา โดยหาค่าเฉลี่ย (x ̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และเกณฑ์ที่ใช้สำหรับข้อคำถามที่มีลักษณะเป็นแบบแสดงระดับความสำคัญความพึงพอใจหรือระดับความคิดเห็น ซึ่งมีมาตรวัดของแต่ละข้อคำถาม (Level of Measurement) ตามแนวคิดของ ลิเคิร์ท(Likert) โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนแต่ละข้อคำถาม ดังนี้
ระดับความพึงพอใจ/ความคิดเห็น คะแนน
มากที่สุด ๕
มาก ๔
ปานกลาง ๓
น้อย ๒
น้อยที่สุด ๑
จากผลที่แบ่งเป็นระดับความพึงพอใจ/ระดับความคิดเห็นนำมาหาคะแนนเฉลี่ย และแปลผลดังนี้
ระดับคะแนน ๔.๕๑ – ๕.๐๐ เป็นระดับความคิดเห็นมากที่สุด
ระดับคะแนน ๓.๕๑ – ๔.๕๐ เป็นระดับความคิดเห็นมาก
ระดับคะแนน ๒.๕๑ – ๓.๕๐ เป็นระดับความคิดเห็นปานกลาง
ระดับคะแนน ๑.๕๑ – ๒.๕๐ เป็นระดับความคิดเห็นน้อย
ระดับคะแนน ๑.๐๐ – ๑.๕๐ เป็นระดับความคิดเห็นน้อยที่สุด


บทที่ ๓
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล


๑. แบบประเมินผลระดับการบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
การนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาการประเมินโครงการ มีลำดับในการเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยผลการสำรวจความคิดเห็นของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการจำนวนทั้งสิ้น ๔๐ คน โดยลักษณะคำถามแบบประมาณค่า เกณฑ์การให้คะแนน ๕ ระดับ โดย ๕ หมายถึง ความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด ๔ หมายถึง ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ๓ หมายถึง ความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง ๒ หมายถึง ความคิดเห็นอยู่ในระดับใจน้อย ๑ หมายถึง ความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อยที่สุด แบ่งตามประเด็นในการสำรวจเป็นดังนี้

ตารางที่ ๑ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงมาตรฐาน (S.D.) ของระดับการบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

รายการความคิดเห็น ค่าเฉลี่ย S.D อธิบาย
1. เพื่อปรับพื้นฐานทักษะภาษาอังกฤษทางด้านการพยาบาล ๔.๓๕ ๐.๖๖ มาก
2. เพื่อปรับพื้นฐานทักษะภาษาคณิตศาสตร์ทางด้านการพยาบาล ๔.๐๓ ๐.๖๒ มาก

จากตารางที่ ๑ พบว่า นักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการ มีคะแนนเฉลี่ยความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับการบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการอยู่ในระดับมากคือ ๔.๐๓-๔.๓๕

๒. แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา
ผลการสำรวจความคิดเห็นของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ จำนวนทั้งสิ้น ๔๐ คน โดยลักษณะคำถาม แบบประมาณค่า เกณฑ์การให้คะแนน ๕ ระดับ โดย ๕ หมายถึง พึงพอใจมากที่สุด ๔ หมายถึง พึงพอใจมาก ๓ หมายถึง พึงพอใจปานกลาง ๒ หมายถึง พึงพอใจน้อย ๑ หมายถึง พึงพอใจน้อยที่สุด แบ่งตามประเด็นในการสำรวจเป็น ดังนี้

ตารางที่ ๒ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงมาตรฐาน (S.D.) ของความพึงพอใจของนักศึกษาที่เข้าร่วมทำโครงการ

รายการความคิดเห็น ค่าเฉลี่ย S.D อธิบาย
1. การประชาสัมพันธ์ให้ทราบก่อนเริ่มโครงการ ๔.๔๐ ๐.๖๓ มาก
2. รูปแบบโครงการมีความเหมาะสมกับนักศึกษา ๔.๓๐ ๐.๔๖ มาก
3. ความเหมาะของระยะเวลาในการจัดโครงการ ๓.๙๐ ๐.๖๗ มาก
4. ความเหมาะของระยะของสถานที่ในการจัดโครงการ ๔.๒๕ ๐.๖๓ มาก
5. การเตรียมตัวและความพร้อมของวิทยากร ๔.๔๘ ๐.๕๕ มาก
6. วิทยากรสามารถอธิบายเนื้อหาได้ชัดเจนและตรงประเด็น ๔.๒๘ ๐.๖๘ มาก
7. ความเหมาะสมของบุคลิกภาพโดยรวมของวิทยากร(การต่างกาย น้ำเสียง คำพูด) ๔.๕๘ ๐.๕๐ มากที่สุด
8. ผู้เข้าร่วมโครงการมีทักษะภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์เพิ่มขึ้น ๔.๒๓ ๐.๖๒ มาก
9. ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ได้ ๔.๑๕ ๐.๕๘ มาก
๑๐. ผู้เข้าร่วมโครงการต้องการเข้าร่วมการฝึกอบรมภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์อีก ๔.๐๓ ๐.๗๐ มาก

จากตารางที่ ๒ พบว่านักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการ มีคะแนนเฉลี่ยระดับมากที่สุด ในด้านความเหมาะสมของบุคลิกภาพโดยรวมของวิทยากรคือ ๔.๕๘ ส่วนในด้านอื่นๆได้แก่ การประชาสัมพันธ์ให้ทราบก่อนเริ่มโครงการ รูปแบบโครงการมีความเหมาะสมกับนักศึกษา ความเหมาะของระยะเวลาในการจัดโครงการ ความเหมาะของระยะของสถานที่ในการจัดโครงการ การเตรียมตัวและความพร้อมของวิทยากร วิทยากรสามารถอธิบายเนื้อหาได้ชัดเจนและตรงประเด็น ผู้เข้าร่วมโครงการมีทักษะภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์เพิ่มขึ้น ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ได้ และผู้เข้าร่วมโครงการต้องการเข้าร่วมการฝึกอบรมภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์อีก มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก คือ ๓.๙๐-๔.๔๘บทที่ ๔
สรุปผลและข้อเสนอแนะ

๑. สรุปผลจากแบบประเมิน

๑) แบบประเมินผลระดับการบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
นักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการ มีคะแนนเฉลี่ยความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับการบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการอยู่ในระดับมากคือ ๔.๐๓-๔.๓๕

๒) แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา
จากตารางที่ ๒ พบว่านักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการ มีคะแนนเฉลี่ยระดับมากที่สุด ในด้านความเหมาะสมของบุคลิกภาพโดยรวมของวิทยากรคือ ๔.๕๘ ส่วนในด้านอื่นๆได้แก่ การประชาสัมพันธ์ให้ทราบก่อนเริ่มโครงการ รูปแบบโครงการมีความเหมาะสมกับนักศึกษา ความเหมาะของระยะเวลาในการจัดโครงการ ความเหมาะของระยะของสถานที่ในการจัดโครงการ การเตรียมตัวและความพร้อมของวิทยากร วิทยากรสามารถอธิบายเนื้อหาได้ชัดเจนและตรงประเด็น ผู้เข้าร่วมโครงการมีทักษะภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์เพิ่มขึ้น ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ได้ และผู้เข้าร่วมโครงการต้องการเข้าร่วมการฝึกอบรมภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์อีก มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก คือ ๓.๙๐-๔.๔๘ จากสอบถามและข้อเสนอแนะ นักศึกษาอยากให้จัดโครงการเตรียมความพร้อมในทุกๆ ปี เพื่อให้มีพื้นฐานในการต่อยอดในวิชาทางการพยาบาล วิทยากรที่มาให้ความรู้เป็นกันเอง กิจกรรมการเรียนการสอนน่าสนใจมากๆ


๒. สรุปผลสัมฤทธิ์ตาม KPI และการบรรลุเป้าหมายตามแผน
โครงการที่จัดสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 3 : การยกระดับคุณภาพการศึกษา
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ปรับกระบวนการจัดการเรียนการสอนให้บูรณาการกับการทำงานและเสริมสร้างทักษะและจิตสำนึกในการพัฒนาท้องถิ่น
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ ผลิตบัณฑิตได้ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ทั้งด้านสมรรถนะวิชาชีพ ทักษะบัณฑิตศตวรรษที่ 21 และคุณลักษณะ 4 ประการ คือ (1) มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง (2) มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง (3) มีอาชีพ มีงานทำ และ (4) มีความเป็นพลเมืองดี มีระเบียบวินัย

โครงการที่จัดสอดคล้องกับตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
องค์ประกอบที่ ๓ กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๒ ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา
องค์ประกอบที่ ๑๐ องค์ประกอบตามนโยบาย ของรัฐบาล ๓ ดี
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐.๒ ผลที่เกิดกับผู้เรียนตามนโยบาย ๓ ดี มีความรู้ เจตคติที่ดีตลอดจนเกิดพฤติกรรมตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ทั้ง ๓ ด้าน

ตัวชี้วัด (KPI) หรือ เป้าหมายของโครงการ
๑. จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (จำนวนไม่ต่ำกว่า ๔๐ คน)
๒. ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับดีขึ้นไป ( ระดับคะแนนความพึงพอใจไม่ต่ำกว่า ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕ )
๓. จัดโครงการได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด (KPI) หรือเป้าหมายของโครงการ
๑. มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน ๔๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
๒. ผู้ตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจโดยรวมทั้งหมดต่อการจัดโครงการในครั้งนี้มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๒๕ อยู่ในเกณฑ์ระดับมาก (ดี)
๓. โครงการดำเนินแล้วเสร็จตามกำหนดการ

๓. ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
ไม่มี

๔. ข้อเสนอแนะในการดำเนินโครงการครั้งต่อไป
ไม่มี

สถานะการดำเนินงานดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว