โครงการพัฒนาทักษะและวิชาการการประกันคุณภาพการศึกษา สำหรับนักศึกษาและอาจารย์

รหัสโครงการ12
ชื่อโครงการโครงการพัฒนาทักษะและวิชาการการประกันคุณภาพการศึกษา สำหรับนักศึกษาและอาจารย์
หัวหน้าโครงการนภาจันทร์ ชาปลิก
ผู้เข้าร่วม
แผนยุทธศาสตร์3
วันที่เริ่มทำโครงการ11 ธันวาคม 2562
ปีการศึกษา2562
งบประมาณ0.00
ประเภทการบริการแบบให้เปล่า
แหล่งเงินสนับสนุนทุนภายใน
รายละเอียดหลักการและเหตุผล
ด้วยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 หมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา ๔๘ บัญญัติไว้ว่า “ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดทำรายงานประจำปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก” การประกันคุณภาพการศึกษา จึงเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพราะเป็นระบบที่สร้างความมั่นใจให้ทั้งผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรของสถานศึกษา นักศึกษา ตลอดจนผู้ปกครอง ชุมชน และสังคม เชื่อมั่นได้ว่าสถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐานอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้สำเร็จการศึกษาต้องมีความรู้ความสามารถ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่หลักสูตรกำหนดและสังคมต้องการ จึงจำเป็นต้องมีการพัฒนาทักษะและวิชาการการประกันคุณภาพการศึกษา ให้แก่นักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากร เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการบริหารงาน และยังเป็นการสนองนโยบายของภาครัฐอีกด้วย

วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการอบรมมีความรู ความเข้าใจ และทักษะเกี่ยวกับเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา
๒. เพื่อทราบแนวทางการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง และเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินคุณภาพการศึกษาในระดับคณะ
กลุ่มเป้าหมาย
1. นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัฒฑิต ชั้นปีที่ ๑ จำนวน ๔๒ คน
2. อาจารย์พยาบาล และบุคลากรสายสนับสนุน จำนวน ๑๒ คน
วิทยากร
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อารีรัตน์ วุฒิเสน
(อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์ และคณะกรรมการสังเคราะห์และจัดทำรายงานประเมินตนเอง)
วิธีการดำเนินการ
๑. เขียนโครงการและขออนุมัติโครงการ
๒. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๓. ประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการ
๔. ดำเนินโครงการ
๔.๑ จัดประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์การดำเนินโครงการให้แก่อาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน และนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ
๔.๒ จัดอบรมให้ความรู้การประกันคุณภาพการศึกษาแก่อาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน และนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ
๕. ประเมินผลโครงการและประเมินความพึงพอใจตามวัตถุประสงค์
๖. สรุปผลการดำเนินโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ระยะเวลาการดำเนินการ
วันที่ ๑๑, ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ (เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.) ในเวลาราชการ

งบประมาณ
ไม่ขอใช้งบประมาณ และขอความอนุเคราะห์วิทยากรภายในจากคณะวิทยาศาสตร์
ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะได้รับ
1) ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา
2) ผู้เข้าร่วมโครงการทราบแนวทางการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง และเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินคุณภาพการศึกษาในระดับคณะ
ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย
๑.เชิงปริมาณ
- นักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรทุกคนได้เข้ารับการอบรมฯ ๑๐๐%
คน
๕๔
๒.เชิงคุณภาพ
- คณาจารย์ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ
- นักศึกษา และบุคลากรในหน่วยงานมีความรู้ความเข้าใจ สามารถปฏิบัติกิจกรรมในกระบวนการพัฒนาการศึกษาได้ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด
ระดับผลสำเร็จ
ระดับความสำเร็จของการจัดโครงการ (เป้าหมาย : ระดับ ๕)
ระดับ เกณฑ์ประเมิน
๑ มีการกำหนดแนวทาง/รูปแบบการทบทวนแผน
๒ มีการรวบรวมผลการดำเนินงาน
๓ มีการวิเคราะห์และปรับปรุงแผน
๔ มีแผนที่ได้จากการปรับปรุง
๕ มีการเผยแพร่แผนสู่การปฏิบัติ
การประเมินผล
๑. ระดับความรู้เกี่ยวกับทักษะและวิชาการการประกันคุณภาพ
๒. การมีส่วนร่วมในการเข้าร่วมกิจกรรม
๓. ประเมินความพึงพอใจ

ลงชื่อ................................................................ผู้เสนอโครงการ
(อาจารย์นภาจันทร์ ชาปลิก)
อาจารย์ประจำคณะพยาบาลศาสตร์

กำหนดการ
โครงการพัฒนาทักษะและวิชาการการประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับนักศึกษาและอาจารย์
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
วันที่ ๑๑, ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น.

เวลา กิจกรรม หมายเหตุ
๑๒.30 – ๑๓.00 น. ลงทะเบียน
๑๓.00 – ๑๓.๑๐ น. พิธีเปิด
โดย ดร.พรทิพย์ อนันตกุล
(คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มรภ.อุดรธานี)
๑๓.10 – 1๕.๓๐ น. บรรยายเรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษา
โดย
ผศ. อารีรัตน์ วุฒิเสน
(อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์ และคณะกรรมการสังเคราะห์
และจัดทำรายงานประเมินตนเอง) วิทยากรภายใน
๑๕.๓0 – 1๖.00 น. Talk Show และ ถาม-ตอบ
ผศ. อารีรัตน์ วุฒิเสน
(อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์ และคณะกรรมการสังเคราะห์
และจัดทำรายงานประเมินตนเอง) วิทยากรภายใน

สถานะการดำเนินงานดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว