โครงการชุมชนต้นแบบผู้สูงอายุสุขภาพดีและมีความสุข ภาคใต้โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในท้องถิ่น : กรณีศึกษาตำบลบ้านจีต อำเภอกู่แก้ว จังหวัดอุดรธานี กิจกรรมที่ 3 รูปแบบการดูแลผู้ป่วยสูงอายุโรคเบาหวาน

รหัสโครงการ18
ชื่อโครงการโครงการชุมชนต้นแบบผู้สูงอายุสุขภาพดีและมีความสุข ภาคใต้โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในท้องถิ่น : กรณีศึกษาตำบลบ้านจีต อำเภอกู่แก้ว จังหวัดอุดรธานี กิจกรรมที่ 3 รูปแบบการดูแลผู้ป่วยสูงอายุโรคเบาหวาน
หัวหน้าโครงการพรทิพย์ อนันตกุล
ผู้เข้าร่วม
แผนยุทธศาสตร์
วันที่เริ่มทำโครงการ30 เมษายน 2562
ปีการศึกษา2562
งบประมาณ60,200.00
ประเภทการบริการแบบให้เปล่า
แหล่งเงินสนับสนุนทุนภายนอก
รายละเอียด
สถานะการดำเนินงานดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว