การดูแลสุขภาพด้วยภูมิปัญญาไทยและสมุนไพรท้องถิ่นในผู้สูงอายุที่มีภาวะแทรกซ้อนจากเบาหวาน ในเขตพื้นที่อำเภอกู่แก้ว จังหวัดอุดรธานี

รหัสโครงการ19
ชื่อโครงการการดูแลสุขภาพด้วยภูมิปัญญาไทยและสมุนไพรท้องถิ่นในผู้สูงอายุที่มีภาวะแทรกซ้อนจากเบาหวาน ในเขตพื้นที่อำเภอกู่แก้ว จังหวัดอุดรธานี
หัวหน้าโครงการพรทิพย์ อนันตกุล
ผู้เข้าร่วม
แผนยุทธศาสตร์
วันที่เริ่มทำโครงการ25 มกราคม 2563
ปีการศึกษา2562
งบประมาณ94,950.00
ประเภทการบริการแบบให้เปล่า
แหล่งเงินสนับสนุนทุนภายนอก
รายละเอียด
สถานะการดำเนินงานอยู่ระหว่างการดำเนินการ