๑๒๖ ปี เมืองอุดร ก้าวแรกพยาบาลศาสตร์ มรภ.อุดรธานี

รหัสโครงการ2
ชื่อโครงการ๑๒๖ ปี เมืองอุดร ก้าวแรกพยาบาลศาสตร์ มรภ.อุดรธานี
หัวหน้าโครงการเกษฎาภรณ์ นาขะมิน
ผู้เข้าร่วมลักขณา พุทธรักษ์, อุมาพร เคนศิลา, พรทิพย์ อนันตกุล, ศรินทิพย์ คำมีอ่อน, นภาจันทร์ ชาปลิก, เพียงเพ็ญ บุษมงคล, วรรณา ภาจำปา, ศริญญา ชาญสุข
แผนยุทธศาสตร์3
วันที่เริ่มทำโครงการ18 มกราคม 2562
ปีการศึกษา2561
งบประมาณ0.00
ประเภทการบริการโดยไม่หวังผลกำไร
แหล่งเงินสนับสนุนทุนภายใน
รายละเอียดรายงานผลการดำเนินโครงการ
ก. ข้อมูลทั่วไปของโครงการ
๑. ชื่อโครงการ ๑๒๖ ปี เมืองอุดร ก้าวแรกพยาบาลศาสตร์ มรภ.อุดรธานี
๒. ผู้รับผิดชอบ อาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
๓. ประเภทโครงการ บริการวิชาการและ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
๔. ความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์
แผนงาน ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การสร้างสักยภาพและมาตรฐานคุณภาพด้านวิชาการ
เทคโนโลยี และการบริการสังคม
กลยุทธ์ที่ ๓.๑ : ให้บริการทางวิชาการ เทคโนโลยี เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของ ชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่
๕. ระยะเวลา
วันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒
๗. สถานที่ปฏิบัติงาน
- โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี และถนนทหารบริเวณหน้ามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี


ข. ทรัพยากรที่ใช้ในโครงการ
จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ
๑. อาจารย์ ๑๐ คน
๒. ประชาชนประมาณ ๑,๐๐๐ คน

ค. รายงานผลการใช้จ่ายเงิน
โครงการนี้มีการใช้วัสดุอุปกรณ์ดังนี้
๑.เวชภัณฑ์และกระเป๋ายาโดยขอความอนุเคราะห์จากกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีจำนวน ๓ ใบ ประกอบด้วยยาสามัญประจำบ้านที่ใช้บ่อย แอมโมเนียหอม และสำลีห่อใหญ่
๒.ป้ายประชาสัมพันธ์หลักสูตรพยาบาลจากโครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรพยาบาลศาสตร์
๓.นางรำบวงสรวงจำนวน ๓ คนค่าเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายนางรำจัดหากันเอง

ง. ประเมินผลการปฏิบัติงานโครงการ
๑. การบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ บรรลุวัตถุประสงค์ทุกข้อดังนี้

วัตถุประสงค์ การประเมินผล (ร้อยละ)
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย ปรับปรุง
๑.เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ๑๐๐ - - - -
๒.เพื่อช่วยเหลือปฐมพยาบาลเบื้องต้นประชาชนที่มาร่วมงานรำบวงสรวงครบรอบการก่อตั้งเมืองอุดรธานี๑๒๖ ปี
๑๐๐ - - - -

๒. การบรรลุเป้าหมายของโครงการทุกข้อที่ตั้งไว้ดังนี้
๒.๑ มีการประชาสัมพันธ์หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี โดยมีประชาชนที่มาเข้าร่วมรำบวงสรวงการก่อตั้งเมืองอุดรธานีให้ความสนใจ และมีการติดต่อสอบถามรายละเอียดของหลักสูตรเป็นจำนวนมาก
๒.๒ ได้ช่วยเหลือปฐมพยาบาลเบื้องต้นประชาชนที่มาร่วมงานรำบวงสรวงฯ โดยประกอบไปด้วย
- ผู้ป่วยหญิงอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ล้ม ศีรษะกระแทกพื้น มีแผลฉีกขาดที่ศีรษะขนาด ๐.๕x๐.๕ cm. ผู้ป่วยถามตอบรู้เรื่องดี ปวดแผล ไม่มีคลื่นไส้อาเจียน ให้การปฐมพยาบาลห้ามเลือด และโทรตามฝ่ายยานต์เพื่อนำส่งรถฉุกเฉินโรงพยาบาลอุดรธานี
-นางรำมีอาการถ่ายเหลว ปวดท้องเล็กน้อย ถ่ายมาแล้ว ๒ ครั้ง ต้องการรับยาหยุดถ่าย แนะนำให้จิบ ORS และหากมีอาการปวดท้องมากขึ้น หรืออ่อนแรงให้พัก หรือเรียกแพทย์ประจำจุดปฐม
พยาบาล
- ผู้มาร่วมงานมาขอรับบริการตรวจวัดความดันโลหิต จำนวน ๑๐ ราย
- ผู้มารำส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีอาการวิงเวียนเนื่องจากเริ่มรำเร็วและอากาศไม่ร้อนมาก
- มีการทำงานร่วมกันจากต่างหน่วยงานเช่น วิทยาลัยพยาบาลพระบรมราชชนนีอุดรธานี ร่วมกันแจกลูกอม และแอมโมเนียหอมบรรเทาอาการวิงเวียน

๓. ประโยชน์ที่ได้รับ
๓.๑ ได้ช่วยเหลือ ปฐมพยาบาลผู้คนที่มาร่วมงานรำบวงสรวงฯ
๓.๒ คณะอาจารย์ เจ้าหน้าที่ได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีที่ดีงามให้มีความมั่นคงสืบไป

๔. ความสำเร็จของโครงการตามตัวชี้วัด และเป้าหมาย
๔.๑ จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ มากกว่า ๑,๐๐๐ คน เป็นไปตามจำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้
๔.๒ คะแนนความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม
ผู้คนที่ได้รับบริการปฐมพยาบาลมีความพึงพอใจในการช่วยเหลือและดูแลในระดับมาก
๔.๓ การประเมินคุณค่าของกิจกรรม
๔.๓.๑ ลักษณะการจัดกิจกรรม
เป็นกิจกรรมการสืบทอดประเพณีและวัฒนธรรมอันดีของชาวจังหวัดอุดรธานีโดยวันที่ “ระลึกการก่อตั้งเมืองอุดรธานี ปีที่ ๑๒๖” เพื่อน้อมรำลึกสำนึกในพระกรุณาธิคุณ และพระเกียรติคุณของ พลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม “พระผู้ก่อตั้งเมืองอุดรธานี” ซึ่งมีการรำบวงสรวงสดุดีของชาวจังหวัดอุดรธานี บริเวณถนนรอบวงเวียนกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม ซึ่งเป็นพลังความศรัทธาเชื่อถือที่มีมากล้น ต่อพลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม ที่เชื่อว่าพระองค์ท่านยังคอยปกป้องรักษา คุ้มครองเมือง และชาวอุดรธานี ให้อยู่เย็นเป็นสุขตราบทุกวันนี้ มีการทำบุญตักบาตรตอนเช้า และมีการรำบวงสรวงสดุดี ซึ่งประชาชนที่มาร่วมงานจะมาร่วมงานแต่เช้า แต่งตัวสวยงาม บางคนอาจนอนน้อยเนื่องจากการฝึกซ้อมและต้องตื่นมาร่วมงานแต่เช้า บางคนไม่ได้รับประทานอาหารหรือเครื่องดื่มมากเนื่องจากกังวลว่าจะเป็นอุปสรรคต่อพิธีการรำ ซึ่งอาจส่งผลทำให้บางคนร่างกายอ่อนเพลีย อ่อนล้า และอาจเป็นลมแดดในตอนสายๆ กิจกรรมนี้จะเป็นการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมของชาวอุดร และเป็นการประชาสัมพันธ์ให้คนในต่างอำเภอได้รับรู้ถึงหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ที่จะเปิดทำการเรียนการสอนในปีการศึกษา ๒๕๖๒
๔.๓. ๒ อุปสรรคในการดำเนินงาน
ไม่มี
๔.๓.๔ ข้อเสนอแนะ
- ควรมีนักศึกษา หรือบุคคลกรมากกว่านี้ เพราะประชาชนมารำเป็นจำนวนมาก เดินไปดูแลได้ไม่ทั่วถึง
สถานะการดำเนินงานดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว