อสม.น้อยร่วมใจห่วงใยชุมชน

รหัสโครงการ20
ชื่อโครงการอสม.น้อยร่วมใจห่วงใยชุมชน
หัวหน้าโครงการพรทิพย์ อนันตกุล
ผู้เข้าร่วม
แผนยุทธศาสตร์
วันที่เริ่มทำโครงการ25 มกราคม 2563
ปีการศึกษา2562
งบประมาณ87,400.00
ประเภทการบริการแบบให้เปล่า
แหล่งเงินสนับสนุนทุนภายใน
รายละเอียด
สถานะการดำเนินงานอยู่ระหว่างการดำเนินการ