โครงการสร้างความตระหนักและเตรียมความพร้อมรองรับสังคมผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดย พมจ.อุดรธานี

รหัสโครงการ27
ชื่อโครงการโครงการสร้างความตระหนักและเตรียมความพร้อมรองรับสังคมผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดย พมจ.อุดรธานี
หัวหน้าโครงการระพีพรรณ ลาภา
ผู้เข้าร่วมพรทิพย์ อนันตกุล, เกษฏาภรณ์ นาขะมิน, อุมาพร เคนศิลา
แผนยุทธศาสตร์1
วันที่เริ่มทำโครงการ6 กันยายน 2562
ปีการศึกษา2562
งบประมาณ0.00
ประเภทการบริการแบบให้เปล่า
แหล่งเงินสนับสนุนทุนภายนอก
รายละเอียด
สถานะการดำเนินงานดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว