พยาบาลศาสตร์งานประจำปี

รหัสโครงการ3
ชื่อโครงการพยาบาลศาสตร์งานประจำปี
หัวหน้าโครงการเกษฎาภรณ์ นาขะมิน
ผู้เข้าร่วมลักขณา พุทธรักษ์, อุมาพร เคนศิลา, พรทิพย์ อนันตกุล, ศรินทิพย์ คำมีอ่อน, นภาจันทร์ ชาปลิก, เพียงเพ็ญ บุษมงคล, วรรณา ภาจำปา, ศริญญา ชาญสุข, ดวงพร แสงสุวรรณ, ระพีพรรณ ลาภา
แผนยุทธศาสตร์1
วันที่เริ่มทำโครงการ11 ธันวาคม 2562
ปีการศึกษา2562
งบประมาณ0.00
ประเภทการบริการโดยไม่หวังผลกำไร
แหล่งเงินสนับสนุนทุนภายใน
รายละเอียด๑. หลักการและเหตุผล
งานประเพณีทุ่งศรีเมืองอุดรธานี ซึ่งถือเป็นงานประจำปีที่จัดต่อเนื่องกันมา ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๐๒ ตั้งแต่สมัยนายจินต์ รักการดี เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นงานรื่นเริงของพี่น้องชาวจังหวัดอุดรธานี ซึ่งจัดให้มีการบวงสรวงสักการะ บูชา และนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ คู่บ้านคู่เมืองที่ปกป้องคุ้มครองพี่น้องชาวจังหวัดอุดรธานีให้ร่มเย็นเป็นสุขตลอดมา พร้อมกับการจัดงานเฉลิมฉลอง โดยในปีนี้ จังหวัดอุดรธานีร่วมกับสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี หน่วยงานภาครัฐ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำหนดจัดขั้นระหว่างวันที่ ๑-๑๒ ธันวาคมนี้ ณ สนามทุ่งศรีเมือง โดยในวันเปิดงานวันที่๑ ธันวาคม เวลา ๐๗.๐๐ น.เป็นการประกอบพิธีทางพระพุทธศาสนา บวงสรวงสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิคู่บ้านคู่เมือง ณ ศาลหลักเมืองอุดรธานี ต่อด้วยการบวงสรวงพระพุทธโพธิ์ทอง ศาลหลักเมือง ท้าวเวสุวัณ พระอนุสาวรีย์รัชการที่ ๕ อนุสาวรีย์พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ อนุสาวรีย์พลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคมผู้ก่อตั้งเมืองอุดรธานี ศาลเทพารักษ์และหลวงพ่อนาดพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิคู่บ้านคู่เมืองอุดรธานีเพื่อความเป็นสิริมงคล ช่วงบ่ายเป็นการจัดขบวนแห่วัฒนธรรมดีศรีอุดรของ ๒๐ อำเภอที่นำวัฒนธรรมเด่น ของดี เด่นดังของพื้นที่มาโชว์ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้ชมซึ่งทุกขบวนจัดยิ่งใหญ่สวยงามซึ่งแบ่งกลุ่มขบวนตามคำขวัญจังหวัด ประกอบด้วย กรมหลวงประจักษ์สร้างเมือง ลือเลื่องแหล่งธรรมะขบวนอารยะธรรมห้าพันปี ธานีผ้าหมี่ขิด ธรรมชาติเนรมิตทะเลบัว
คณะพยาบาลศาสตร์เป็นคณะที่เปิดขึ้นมาใหม่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เป็นก้าวแรกของการดำเนินงานและประชาสัมพันธ์หลักสูตรภายใต้การพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จึงได้จัดทำโครงการพยาบาลฯงานประจำปี เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมที่สำคัญ เป็นการประชาสัมพันธ์หลักสูตรพยาบาลศาสตร์และการเผยแพร่ความรู้และทักษะทางวิชาการ เช่น การช่วยฟื้นคืนชีพ การทำยาดม ยาหม่องอันเป็นการบูรณาการวิชาการ ปลูกสำนึกการเป็นจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์เพื่อบริการสังคมและเป็นการพัฒนาบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
วัตถุประสงค์
เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
เพื่อเผยแพร่ความรู้และทักษะทางวิชาการ เช่น การช่วยฟื้นคืนชีพ การทำยาดมยาหม่อง
เพื่อให้นักศึกษาอาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์มีส่วนร่วมในกิจกรรมของท้องถิ่น
กลุ่มเป้าหมาย

ผู้มาร่วมงาน “งานประจำปีทุ่งศรีเมือง”
นักศึกษา และ อาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์

วิธีการดำเนินการ
เขียนโครงการและขออนุมัติโครงการ
ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการ
ดำเนินโครงการ
๔.๑ จัดประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์การดำเนินโครงการให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ
๔.๒ จัดแบ่งกลุ่มให้ทีมงานในส่วนงานที่วางแผนไว้ คือ งานฟื้นคืนชีพ การสาธิตการทำยาดมยาหม่อง
๔.๓ อบรมให้ความรู้และแนวทางการช่วยเหลือเบื้องต้น สอนสาธิตจนเข้าใจและสามารถเผยแพร่สู่สาธารณชนได้
อาจารย์ร่วมกันปฏิบัติงานในพื้นที่ที่รับผิดชอบ บริเวณเวทีบูธของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
สรุปผลการปฏิบัติการ
พื้นที่ดำเนินการ
บริเวณเวทีบูธของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี งานทุ่งศรีเมือง
ระยะเวลาการดำเนินการ
วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒
งบประมาณ
ไม่ขอใช้งบประมาณ
ขอความอนุเคราะห์ยานพาหนะและน้ำมันเชื้อเพลิงจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ผู้รับผิดชอบโครงการ
อาจารย์ ดร.พรทิพย์ อนันตกุล
อาจารย์ศิรินทิพย์ คำมีอ่อน
อาจารย์วรรณา ภาจำปา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศริญญา จริงมาก
อาจารย์เพียงเพ็ญ บุษมงคล
อาจารย์เกษฎาภรณ์ นาขะมิน
อาจารย์ลักขณา พุทธรักษ์
อาจารย์ดร.อุมาพร เคนศิลา
อาจารย์นภาจันทร์ ชาปลิก
อาจารย์ระพีพรรณ ลาภา
อาจารย์ดวงพร แสงสุวรรณ
อาจารย์ ดร.ภาวดี ทองนพคุณ ทอยน์
การประเมินผล
๑. การมีส่วนร่วมการทำกิจกรรมร่วมกัน
๒.ความพึงพอใจของผู้รับบริการ
๓.จำนวนผู้มารับบริการ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ประชาชนที่มาร่วมงานได้รับความรู้และสามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน
ร่วมทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมอันดีงานของจังหวัดอุดรธานี
บทที่ ๒
วิธีดำเนินการ

๑. กลุ่มเป้าหมาย
๑.๑ ประชาชนที่มาร่วมงานทุ่งศรีเมือง จำนวน ๑๐๐ คน
๑.๒ นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ ๑ จำนวน ๔๒ คน อาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน ๑๒ คน

๒. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล
แบบประเมินความพึงพอใจโครงการ โดยระดับความพึงพอใจ/ระดับความคิดเห็นในประเด็นของด้านต่าง ๆ ต่อโครงการวิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟูบูรณาการสู่ภูมิปัญญาท้องถิ่นลักษณะคำถามแบบประมาณค่าเกณฑ์การให้คะแนน ๕ ระดับ โดย ๕ หมายถึง พึงพอใจมากที่สุด ๔ หมายถึง พึงพอใจมาก ๓ หมายถึง พึงพอใจปานกลาง ๒ หมายถึง พึงพอใจน้อย ๑ หมายถึง พึงพอใจน้อยที่สุด

๓. การเก็บรวบรวมข้อมูลและการจัดกระทำข้อมูล
ผลการวิเคราะห์ประเมินความพึงพอใจของโครงการ ในการประเมินโครงการในครั้งนี้ มีขั้นตอนการเก็บรวมรวมข้อมูลและการจัดกระทำข้อมูล ดังนี้
๑. เก็บข้อมูลจากผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๑๕๓ คน โดยให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ตอบแบบประเมินโครงการตามความเป็นจริง
๒. ดำเนินการลงรหัสข้อมูลเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
๓. ทำการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป SPSS for Windows
๔. วิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของโครงการ โดยหาค่าเฉลี่ย (x ̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และเกณฑ์ที่ใช้สำหรับข้อคำถามที่มีลักษณะเป็นแบบแสดงระดับความสำคัญความพึงพอใจหรือระดับความคิดเห็น ซึ่งมีมาตรวัดของแต่ละข้อคำถาม (Level of Measurement) ตามแนวคิดของ ลิเคิร์ท(Likert) โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนแต่ละข้อคำถาม ดังนี้
ระดับความพึงพอใจ/ความคิดเห็น คะแนน
มากที่สุด ๕
มาก ๔
ปานกลาง ๓
น้อย ๒
น้อยที่สุด ๑
จากผลที่แบ่งเป็นระดับความพึงพอใจ/ระดับความคิดเห็นนำมาหาคะแนนเฉลี่ย และแปลผลดังนี้
ระดับคะแนน ๔.๕๑ – ๕.๐๐ เป็นระดับความคิดเห็นมากที่สุด
ระดับคะแนน ๓.๕๑ – ๔.๕๐ เป็นระดับความคิดเห็นมาก
ระดับคะแนน ๒.๕๑ – ๓.๕๐ เป็นระดับความคิดเห็นปานกลาง
ระดับคะแนน ๑.๕๑ – ๒.๕๐ เป็นระดับความคิดเห็นน้อย
ระดับคะแนน ๑.๐๐ – ๑.๕๐ เป็นระดับความคิดเห็นน้อยที่สุด
บทที่ ๓
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

๑. แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
การนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาการประเมินโครงการ มีลำดับในการเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยผลการสำรวจความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการจำนวนทั้งสิ้น ๑๕๓ คน โดยลักษณะคำถามแบบประมาณค่า เกณฑ์การให้คะแนน ๕ ระดับ โดย ๕ หมายถึง พึงพอใจมากที่สุด ๔ หมายถึง พึงพอใจมาก ๓ หมายถึง พึงพอใจปานกลาง ๒ หมายถึง พึงพอใจน้อย ๑ หมายถึง พึงพอใจน้อยที่สุด แบ่งตามประเด็นในการสำรวจเป็นดังนี้

ตารางที่ ๑ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงมาตรฐาน (S.D.) ของการจัดโครงการด้านกระบวนการดำเนินงาน

ประเด็นความคิดเห็น ค่าเฉลี่ย S.D. อธิบาย
๑. การประชาสัมพันธ์กิจกรรม/โครงการ ๔.๑๒ ๐.๗๖ มาก
๒ รูปแบบการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม ๔.๒๑ ๐.๖๗ มาก
๓. สิ่งอำนวยความสะดวกมีความเหมาะสม ๔.๐๘ ๐.๖๕ มาก
๔. เวลาที่ใช้ในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม ๔.๓๑ ๐.๖๙ มาก
๕. สถานที่จัดมีความเหมาะสม ๔.๒๖ ๐.๖๗ มาก
โดยรวม ๔.๑๙ ๐.๖๒ มาก

จากตารางที่ ๑ ด้านกระบวนการดำเนินงาน เมื่อพิจารณาผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ตอบแบบประเมินในการจัดโครงการด้านกระบวนการดำเนินงาน พบว่าผู้ตอบแบบประเมินมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อประเด็นเวลาที่ใช้ในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจคือ ๔.๓๑±๐.๖๙ อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก รองลงมาคือ สถานที่จัดมีความเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจคือ ๔.๒๖±๐.๖๗ และน้อยที่สุดคือ สิ่งอำนวยความสะดวกมีความเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจคือ ๔.๐๘±๐.๖๕ อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก และผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ตอบแบบประเมินในการจัดโครงการด้านกระบวนการดำเนินงานโดยรวม มีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจคือ ๔.๐๔±๐.๖๙ อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก

ตารางที่ ๒ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงมาตรฐาน (S.D.) และระดับความพึงพอใจต่อการจัดโครงการด้านประโยชน์ที่ได้รับ

ประเด็นความคิดเห็น ค่าเฉลี่ย S.D. อธิบาย
๑) ประชาชนที่มาร่วมงานได้รับความรู้และสามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน ๔.๑๒ ๐.๗๖ มาก
๒) ร่วมทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมอันดีงานของจังหวัดอุดรธานี ๔.๓๑ ๐.๖๙ มาก
โดยรวม ๔.๑๔ ๐.๗๔ มาก


จากตารางที่ ๒ ด้านประโยชน์ที่ได้รับ เมื่อพิจารณาผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ตอบแบบประเมินในการจัดโครงการด้านประโยชน์ที่ได้รับ พบว่าผู้ตอบแบบประเมินมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อประเด็นประชาชนที่มาร่วมงานได้รับความรู้และสามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันคือ ๔.๓๑±๐.๖๙ อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก รองลงมาคือร่วมทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมอันดีงานของจังหวัดอุดรธานี มีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจคือ ๔.๑๒±๐.๗๖ และผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ตอบแบบประเมินในการจัดโครงการด้านประโยชน์ที่ได้รับโดยรวม มีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจคือ ๔.๑๔±๐.๗๔ อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก

ตารางที่ ๓ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงมาตรฐาน (S.D.)และระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับประเด็นในด้านต่าง ๆ ต่อการจัดโครงการ

ประเด็นความคิดเห็น ค่าเฉลี่ย S.D. อธิบาย
๑) ด้านกระบวนการดำเนินงาน ๔.๑๙ ๐.๖๒ มาก
๒) ด้านประโยชน์ที่ได้รับ ๔.๑๔ ๐.๗๔ มาก
โดยรวม ๔.๑๗ ๐.๖๘ มาก

จากตารางที่ ๓ เมื่อพิจารณาในภาพรวมของด้านความคิดเห็นต่อการจัดโครงการในครั้งนี้ พบว่า มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๑๗± ๐.๖๘ ซึ่งอยู่ในระดับความพึงพอใจมาก
บทที่ ๔
สรุปผลและข้อเสนอแนะ

๑. สรุปผลจากแบบประเมิน
ผลการสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการ โดยลักษณะคำถามแบบประมาณค่า เกณฑ์การให้คะแนน ๕ ระดับ โดย ๕ หมายถึง พึงพอใจมากที่สุด ๔ หมายถึง พึงพอใจมาก ๓ หมายถึง พึงพอใจปานกลาง ๒ หมายถึง พึงพอใจน้อย ๑ หมายถึง พึงพอใจน้อยที่สุด แบ่งตามประเด็นในการสำรวจเป็นดังนี้ ด้านกระบวนการดำเนินงาน เมื่อพิจารณาผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ตอบแบบประเมินในการจัดโครงการด้านกระบวนการดำเนินงาน พบว่าผู้ตอบแบบประเมินมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อประเด็นเวลาที่ใช้ในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจคือ ๔.๓๑±๐.๖๙ อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก รองลงมาคือ สถานที่จัดมีความเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจคือ ๔.๒๖±๐.๖๗ และน้อยที่สุดคือ สิ่งอำนวยความสะดวกมีความเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจคือ ๔.๐๘±๐.๖๕ อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก และผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ตอบแบบประเมินในการจัดโครงการด้านกระบวนการดำเนินงานโดยรวม มีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจคือ ๔.๐๔±๐.๖๙ อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก ด้านประโยชน์ที่ได้รับ เมื่อพิจารณาผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ตอบแบบประเมินในการจัดโครงการด้านประโยชน์ที่ได้รับพบว่ามีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อประเด็นเกิดการแลกเปลี่ยนทัศนคติต่อวิชาชีพพยาบาลคือ ๔.๓๑±๐.๖๙ อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก รองลงมาคือ นักศึกษาและอาจารย์มีปณิธานในการเรียนและการประกอบวิชาชีพพยาบาลอย่างสมศักดิ์ศรีมีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจคือ ๔.๑๒±๐.๗๖ และส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาด้านจิตอาสาและการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม มีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจคือ ๔.๐๑±๐.๗๗ อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก และผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ตอบแบบประเมินในการจัดโครงการด้านประโยชน์ที่ได้รับโดยรวม มีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจคือ ๔.๑๔±๐.๗๔ อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก
เมื่อพิจารณาในภาพรวมของด้านความคิดเห็นต่อการจัดโครงการในครั้งนี้ พบว่า มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๑๗± ๐.๖๘ ซึ่งอยู่ในระดับความพึงพอใจมาก

๒. สรุปผลสัมฤทธิ์ตาม KPI และการบรรลุเป้าหมายตามแผน
โครงการที่จัดสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ ๑ การผลิตบัณฑิตให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ บัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม และ อยู่ร่วมกับสังคมอย่างเป็นสุข
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานบัณฑิต
โครงการที่จัดสอดคล้องกับตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
องค์ประกอบที่ ๓ กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๒ ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา
องค์ประกอบที่ ๑๐ องค์ประกอบตามนโยบาย ของรัฐบาล ๓ ดี
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐.๒ ผลที่เกิดกับผู้เรียนตามนโยบาย ๓ ดี มีความรู้ เจตคติที่ดีตลอดจนเกิดพฤติกรรมตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ทั้ง ๓ ด้าน

ตัวชี้วัด (KPI) หรือ เป้าหมายของโครงการ
๑. จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (จำนวนไม่ต่ำกว่า ๔๒ คน)
๒. ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับดีขึ้นไป ( ระดับคะแนนความพึงพอใจไม่ต่ำกว่า ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕ )
๓. จัดโครงการได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด (KPI) หรือเป้าหมายของโครงการ
๑. มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน ๕๓ คน
๒. ผู้ตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจโดยรวมทั้งหมดต่อการจัดโครงการในครั้งนี้มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๑๗ อยู่ในเกณฑ์ระดับมาก (ดี)
๓. โครงการดำเนินแล้วเสร็จตามกำหนดการ

๓. ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
งบประมาณมีจำกัดทำให้การดำเนินงานในปีแรกยังไม่ค่อยดีเท่าที่ควร
๔. ข้อเสนอแนะในการดำเนินโครงการครั้งต่อไป
ควรมีการจัดกิจกรรมที่มีความหลากหลายมากขึ้นและมีการประชาสัมพันธ์ให้คณะต่างๆในมหาวิทยาลัยมาร่วมพิธี
สถานะการดำเนินงานดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว