โครงการชุมชนต้นแบบผู้สูงอายุสุขภาพดีและมีความสุข ภาคใต้โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในท้องถิ่น : กรณีศึกษาตำบลบ้านจีต อำเภอกู่แก้ว จังหวัดอุดรธานี กิจกรรมที่ 1 การใช้สมุนไพรลดอาการปวดเข้าในผู้สูงอายุ

รหัสโครงการ34
ชื่อโครงการโครงการชุมชนต้นแบบผู้สูงอายุสุขภาพดีและมีความสุข ภาคใต้โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในท้องถิ่น : กรณีศึกษาตำบลบ้านจีต อำเภอกู่แก้ว จังหวัดอุดรธานี กิจกรรมที่ 1 การใช้สมุนไพรลดอาการปวดเข้าในผู้สูงอายุ
หัวหน้าโครงการอุมาพร เคนศิลา
ผู้เข้าร่วมนภาภาจันทร์ ชาปลิก
แผนยุทธศาสตร์การบริการวิชาการ
วันที่เริ่มทำโครงการ1 พฤษภาคม 2562
ปีการศึกษา2562
งบประมาณ64,700.00
ประเภทการบริการแบบให้เปล่า
แหล่งเงินสนับสนุนทุนภายใน
รายละเอียด
สถานะการดำเนินงานดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว