การเสริมสร้างพลังอํานาจชุมชนสู่การจัดการสุขภาวะผู้สูงอายุในชุมชนบ้านสงเปลือย ต.เสอเพลอ อ. กุมภวาปี จ.อุดรธานี

รหัสโครงการ35
ชื่อโครงการการเสริมสร้างพลังอํานาจชุมชนสู่การจัดการสุขภาวะผู้สูงอายุในชุมชนบ้านสงเปลือย ต.เสอเพลอ อ. กุมภวาปี จ.อุดรธานี
หัวหน้าโครงการวรรณา ภาจำปา
ผู้เข้าร่วมนฤปวรรต์ พรหมมาวัย, ธนมณฑชนก พรหมพินิจ
แผนยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การยกระดับคุณภาพชีวิต
วันที่เริ่มทำโครงการ1 ตุลาคม 2562
ปีการศึกษา2562
งบประมาณ90,000.00
ประเภทการบริการแบบให้เปล่า
แหล่งเงินสนับสนุนทุนภายนอก
รายละเอียดกิจกรรมหลักและวิธีดำเนินงาน
กิจกรรมที่ 1 ดำเนินการจัดประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการ โดยมีตัวแทนจาก ผู้นำชุมชน ตัวแทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล อสม. และชมรมผู้สูงอายุ ในการพัฒนาการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพในชุมชน โดยประธานคณะกรรมการ คือ กำนันตำบลเสอเพลอ มีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นที่ปรึกษา และมีคณะกรรมการดำเนินงานจำนวน 30 คน ประกอบไปด้วยตัวแทนจากองค์การบริหารส่วนตำบล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 9 16 และ หมู่ 19 อาสาสมัครสาธารณสุข จำนวน ตัวแทนผู้สูงอายุจำนวน 15 คน
กิจกรรมที่ 2 ประเมินภาวะสุขภาพเบื้องต้นของผู้สูงอายุเพื่อกำหนดโปรแกรมในการดำเนินงานที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ โดยการประเมินสมรรถนะการทำหน้าที่ทางกายของผู้สูงอายุ และใช้ข้อมูลคัดกรองภาวะสุขภาพผู้สูงอายุร่วมกับ รพ.สต. เพื่อนำมาประเมินร่วมกัน
กิจกรรมที่ 3 ประชุมเพื่อกำหนดข้อตกลงแนวทางการทำงานร่วมกัน โดยการดำเนินการพัฒนารูปแบบการออกกำลังกายและปรับปรุงจากที่มีในชุมชน ได้แก่ รำกระด้ง รำไม้พลอง และจะเป็นอบรมเป็นผู้นำการออกกำลังกาย
กิจกรรมที่ 4 ผู้สูงอายุในหมู่บ้านมีการรวมกลุ่มกันเข้าวัด ทำบุญ และมีกิจกรรมนันทนาการ
กิจกรรมที่ 5 ให้ความรู้เรื่องการรับประทานอาหาร ยาสมุนไพร และการออกกำลังกาย
สถานะการดำเนินงานดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว