โครงการ 127 เมืองอุดรธานี ก้าวต่อไปของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี

รหัสโครงการ42
ชื่อโครงการโครงการ 127 เมืองอุดรธานี ก้าวต่อไปของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี
หัวหน้าโครงการเกษฎาภรณ์ นาขะมิน
ผู้เข้าร่วมลักขณา พุทธรักษ์, อุมาพร เคนศิลา, พรทิพย์ อนันตกุล, ศรินทิพย์ คำมีอ่อน, นภาจันทร์ ชาปลิก, เพียงเพ็ญ บุษมงคล, วรรณา ภาจำปา, ศริญญา ชาญสุข, ดวงพร แสงสุวรรณ, ระพีพรรณ ลาภา, ภาวดี ทองนพคุณ ทอยน์
แผนยุทธศาสตร์ให้บริการทางวิชาการ เทคโนโลยี เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่
วันที่เริ่มทำโครงการ18 มกราคม 2563
ปีการศึกษา2562
งบประมาณ0.00
ประเภทการบริการแบบให้เปล่า
แหล่งเงินสนับสนุนทุนภายใน
รายละเอียดชื่อโครงการ : โครงการ ๑๒๗ ปีเมืองอุดรธานี ก้าวต่อไปของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
หน่วยงานโครงการ : คณะพยาบาลศาสตร์
ผู้รับผิดชอบโครงการ
๑. อาจารย์ดร.พรทิพย์ อนันตกุล
๒. อาจารย์ ศิรินทิพย์ คำมีอ่อน
๓. อาจารย์ ดร.วรรณา ภาจำปา
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศริญญา ชาญสุข
๕. อาจารย์เพียงเพ็ญ บุษมงคล
๖. อาจารย์เกษฎาภรณ์ นาขะมิน
๗. อาจารย์ลักขณา พุทธรักษ์
๘. อาจารย์นภาจันทร์ ชาปลิก
๙. อาจารย์ดร.อุมาพร เคนศิลา
๑๐. อาจารย์ดวงพร แสงสุวรรณ
๑๑. อาจารย์ระพีพรรณ ลาภา
๑๒. อาจารย์ภาวดี ทองนพคุณ ทอยด์
หลักการและเหตุผล
หลังวิกฤตการณ์ปากน้ำ ร.ศ.๑๑๒ สยามต้องยินยอมรับเงื่อนไขสงบศึกกับประเทศฝรั่งเศส โดยมีข้อตกลงสำคัญประการหนึ่งคือต้องถอนกำลังทหารจากริมฝั่งแม่น้ำโขงไม่น้อยกว่า ๒๕ กิโลเมตร พันเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นประจักษ์ศิลปาคม ข้าหลวงใหญ่ ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์มณฑลลาวพวนในขณะนั้น จำต้องย้ายกองบัญชาการมณฑลจากเมืองหนองคายพร้อมไพร่พลลงทิศใต้ จนมาปักหลักที่บ้านเดื่อหมากแข้ง ทรงเห็นว่าที่นี้มีชัยภูมิเหมาะสมอุดมสมบูรณ์ด้วยแหล่งน้ำ จึงทรงตัดสินพระทัยสร้างบ้านแปงเมือง ณ ที่แห่งนี้ และมีหนังสือกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ขอทรงโปรดเกล้าฯ สถาปนาบ้านเดื่อหมากแข้ง เป็นที่ตั้งกองบัญชาการมณฑลลาวพวน ในวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๔๓๖ ขึ้น กาลผันแปรเปลี่ยนจากมณฑลลาวพวน เป็นมณฑลฝ่ายเหนือ และเป็นมณฑลอุดร จนกระทั่งเป็นจังหวัดอุดรธานีในทุกวันนี้ ซึ่งในวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒ นี้ ถือเป็นวันก่อตั้งเมืองอุดรธานี ครบ ๑๒๕ ปี จังหวัดอุดรธานี ร่วมกับ เทศบาลนครอุดรธานี ส่วนราชการ พ่อค้า และประชาชน จัดงานเพื่อเฉลิมฉลองการตั้งเมือง “วันที่ระลึกการตั้งเมืองอุดรธานี ปีที่ ๑๒๖” เพื่อน้อมรำลึกสำนึกในพระกรุณาธิคุณ และพระเกียรติคุณของ พลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม “พระผู้ก่อตั้งเมืองอุดรธานี” ซึ่งมีการรำบวงสรวงสดุดีของชาวจังหวัดอุดรธานีมากกว่า ๑๐,๐๐๐ คน บริเวณถนนรอบวงเวียนกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม ซึ่งเป็นพลังความศรัทธาเชื่อถือที่มีมากล้น ต่อพลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม ที่เชื่อว่าพระองค์ท่านยังคอยปกป้องรักษา คุ้มครองเมือง และชาวอุดรธานี ให้อยู่เย็นเป็นสุขตราบทุกวันนี้
คณะพยาบาลศาสตร์เป็นคณะที่เปิดขึ้นมาเป็นปีที่ ๒ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เป็นก้าวต่อไปของการดำเนินงานและประชาสัมพันธ์หลักสูตรภายใต้การพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จึงได้จัดทำโครงการ ๑๒๗ ปี เมืองอุดรธานี ก้าวต่อไปของคณะพยาบาลศาสตร์ มรภ.อุดรธานี เพื่อให้อาจารย์และนักศึกษาได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมที่สำคัญของเมืองอุดรธานี เป็นการประชาสัมพันธ์หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตและร่วมช่วยเหลือผู้คนที่มาร่วมงานหากมีการเจ็บป่วยหรือต้องการความช่วยเหลือทางด้านการปฐมพยาบาลอันเป็นการบูรณาการวิชาการของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ปลูกสำนึกการเป็นจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์เพื่อบริการสังคมและเป็นการพัฒนาบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏุอุดรธานี
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
๒. เพื่อช่วยเหลือปฐมพยาบาลเบื้องต้นประชาชนที่มาร่วมงานบำเพ็ญ
๓. เพื่อเข้าร่วม ทำนุ สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น
กลุ่มเป้าหมาย
๑. ผู้มาร่วมงานรำบวงสรวงสดุดี “วันที่ระลึกการตั้งเมืองอุดรธานี ปีที่ ๑๒๗”
๒. นักศึกษาและอาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน ๕๔ คน
วิธีการดำเนินการ
๑. เขียนโครงการและขออนุมัติโครงการ
๒. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๓. ประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการ
๔. ดำเนินโครงการ
๔.๑ จัดประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์การดำเนินโครงการให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ
๔.๒ จัดแบ่งกลุ่มให้ทีมอยู่บริเวณที่จะให้การช่วยเหลือผู้ที่เจ็บป่วย และประสานกับทีมแพทย์ที่ประจำจุดของแต่ละหน่วยงาน
๔.๓ อบรมให้ความรู้และแนวทางการช่วยเหลือเบื้องต้น การเตรียมความพร้อมในการส่งต่อผู้ป่วย การเตรียมเวชภัณฑ์ที่จำเป็นในการปฐมพยาบาลให้กับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์โดยประสานกับกองพัฒนานักศึกษา
๕. อาจารย์และนักศึกษาร่วมกันปฏิบัติงานในพื้นที่ที่รับผิดชอบ บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี และโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
๖. สรุปผลการปฏิบัติการ
พื้นที่ดำเนินการ
- โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี และถนนทหารบริเวณหน้ามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ระยะเวลาการดำเนินการ
วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๓
งบประมาณ
- ไม่ขอใช้งบประมาณ
- ขอความอนุเคราะห์ เวชภัณฑ์และกระเป๋าพยาบาลจากห้องพยาบาลมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
การประเมินผล
๑. การมีส่วนร่วมการทำกิจกรรมร่วมกัน
๒. ความพึงพอใจของผู้รับบริการ
๓. จำนวนผู้มารับบริการ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑. ได้ช่วยเหลือประชาชนที่มาร่วมงาน
๒. ร่วมทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมอันดีงานของจังหวัดอุดรธานี
สถานะการดำเนินงานดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว