โครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประจำปีงบประมาณ 2563 / ปีการศึกษา 2562 กิจกรรมที่ 3 ผลิตภัณฑ์จากกล้วยเพื่อสุขภาพ (ผงกล้วยน้ำว้าดิบ)

รหัสโครงการ43
ชื่อโครงการโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประจำปีงบประมาณ 2563 / ปีการศึกษา 2562 กิจกรรมที่ 3 ผลิตภัณฑ์จากกล้วยเพื่อสุขภาพ (ผงกล้วยน้ำว้าดิบ)
หัวหน้าโครงการอุมาพร เคนศิลา
ผู้เข้าร่วมพรทิพย์ อนันตกุล, เกษฎาภรณ์ นาขะมิน, อนันต์ศักดิ์ จันทรศรี, ธวัชชัย เขื่อนสมบัติ, ศิรินทิพย์ คำมีอ่อน, ดวงพร แสงสุวรรณ, ชรินทร์พร มะชะรา, เบญจรัตน์ ปฏิรูปา, ชนะเดช วงค์คำจันทร์
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น
วันที่เริ่มทำโครงการ15 กันยายน 2563
ปีการศึกษา2562
งบประมาณ24,700.00
ประเภทการบริการแบบให้เปล่า
แหล่งเงินสนับสนุนทุนภายใน
รายละเอียดการส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจระดับชุมชน ก่อให้เกิดรายได้ และเป็นกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อสร้างชุมชนให้เข้มแข็งและพึ่งตนเองได้ ซึ่งเป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะส่งเสริมให้คนในชุมชนได้เกิดกลุ่มอาชีพที่หลากหลาย มีการพึ่งพาอาศัยกันและกัน เกิดความสามัคคีขึ้นในหมู่คณะและชุมชนยังสามารถนำสินค้ามาจำหน่ายหรือแลกเปลี่ยนกันจะเป็นทุนหมุนเวียนในชุมชน และดึงให้ประชาชนในบริเวณใกล้เคียงมาใช้บริการเช่นเดียวกับการอุดหนุนร้านค้าในชุมชน สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมให้กินของไทย ใช้ของไทย ซึ่งการดำเนินงานดังกล่าวจะเกิดประโยชน์แก่ประชาชนอย่างทั่วถึง และเท่าเทียมกันอันจะส่งผลให้การแก้ไขปัญหาในระดับเศรษฐกิจรากหญ้า ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
บ้านโคกล่าม-แสงอร่าม ตำบลกุดหมากไฟ อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานีเป็นชุมชนมีการปลูกกล้วยน้ำว้าเป็นจำนวนมาก หากคนในชุมชนสามารถใช้ทรัพยากรที่มีในชุมชนมาพัฒนาให้เป็นผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพได้ จะเป็นการส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจระดับชุมชน ซึ่งกล้วยน้ำว้าเป็นพืชที่มีสรรพคุณหลายอย่าง ในส่วนของผลิตภัณฑ์ผงกล้วยดิบนั้นสามารถบรรเทาอาการกรดไหลย้อน โรคกระเพาะ ได้เป็นอย่างดี เนื่องจากกล้วยมีโพแทสเซียม ช่วยรักษาสมดุลแร่ธาตุและสมดุลกรดด่างในร่างกาย ป้องกันภาวะกรดเกินในกระเพาะอาหาร (Hyperacidity) นอกจากนี้ยังช่วยควบคุมความดันโลหิตสูงและลดความเสี่ยงของโรคหัวใจและหลอดเลือด และมีสารเซโรโทนินช่วยกระตุ้นการหลั่งเมือกมาเคลือบกระเพาะทำให้กรดไม่สามารถกัดกะเพราะได้ สามารถยับยั้งการหลั่งน้ำย่อยในกระเพาะได้ และยังช่วยให้ผ่อนคลาย ลดความเครียด นอนหลับง่ายขึ้น มีสารแทนนิน ช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย และช่วยป้องกันไม่ให้เชื้อโรคเข้าไปทำลายผนังกระเพาะและลำไส้ มีใยอาหาร ทั้งชนิดละลายน้ำและไม่ละลายน้ำ ช่วยเพิ่มเนื้อมวลอุจจาระ และยังช่วยให้อิ่มท้อง อยู่นาน คุมน้ำหนักได้ดี และเป็นแป้งต้านทานการย่อย (RS) ค่าดัชนีน้ำตาล (GI) ต่ำ ช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด เหมาะกับผู้ป่วยเบาหวาน (กัลยาณี สุวิทวัส, 2545)
ดังนั้นจึงได้จัดโครงการนี้ขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจระดับชุมชน นอกจากนี้ยังเป็นการเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถกลุ่มอาชีพบ้านโคกล่าม-แสงอร่าม ตำบลกุดหมากไฟ อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานีให้มีประสิทธิภาพ จะส่งผลให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งสามารถพึ่งตนเองได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น การสนับสนุนกลุ่มอาชีพให้ต่อยอดผลิตภัณฑ์กล้วยผงดิบ เพื่อให้เป็นสินค้าที่ได้รับการยอมรับจากตลาดภายนอกชุมชน อันจะเป็นการสร้างความเข้มแข็งของภาคประชาชนให้อยู่อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนต่อไป
สถานะการดำเนินงานดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว