ประชาสัมพันธ์หลักสูตรพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

รหัสโครงการ5
ชื่อโครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
หัวหน้าโครงการเกษฎาภรณ์ นาขะมิน
ผู้เข้าร่วมลักขณา พุทธรักษ์, อุมาพร เคนศิลา, พรทิพย์ อนันตกุล, ศรินทิพย์ คำมีอ่อน, นภาจันทร์ ชาปลิก, เพียงเพ็ญ บุษมงคล, วรรณา ภาจำปา, ศริญญา ชาญสุข
แผนยุทธศาสตร์3
วันที่เริ่มทำโครงการ1 มกราคม 2562
ปีการศึกษา2561
งบประมาณ48,000.00
ประเภทการบริการโดยไม่หวังผลกำไร
แหล่งเงินสนับสนุนทุนภายใน
รายละเอียด๑. หลักการและเหตุผล
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เป็นคณะใหม่ที่เปิดเพื่อทำการเรียนการสอนให้ตอบรับกับกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบัน ซึ่งหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ได้ผ่านการรับรองจากสภาการพยาบาลและสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี พ.ศ. ๒๕๖๑ มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนที่ตอบสนองความต้องการของสังคม เนื่องจากเป็นหลักสูตรใหม่ อาจทำให้ไม่เป็นที่รู้จักและรับรู้โดยทั่วไปของผู้ปกครอง นักเรียน และโรงเรียนต่างๆ ดังนั้นเพื่อให้หลักสูตรพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีเป็นที่รู้จักในแวดวงการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์จึงจัดโครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร เพื่อเผยแพร่และนำเสนอภาพลักษณ์ให้ผู้ที่จะเข้าศึกษาได้เห็นคุณค่า ช่วยกระตุ้นการตัดสินใจ และเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของนักเรียนและผู้ปกครองที่ต้องการให้บุตรหลานศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาที่มีความพร้อมและมีจบไปเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ รับใช้สังคมต่อไป
๒. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อนำเสนอภาพลักษณ์และเผยแพร่หลักสูตรของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
๒.เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้บุคคล องค์กรภายในและภายนอก ได้รู้จักหลักสูตรของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
๓. เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ขยายโอกาสทางการศึกษาและข้อมูลทางวิชาการสู่ชุมชน / ท้องถิ่นและภูมิภาคได้อย่างทั่วถึง
๓. กลุ่มเป้าหมาย
นักเรียนในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตพื้นที่ จังหวัด อุดรธานี หนองบัวลำภู หนองคาย สกลนคร
๔.วิธีการดำเนินการ
เขียนโครงการและขออนุมัติโครงการ
ติดต่อประสานงาน โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตพื้นที่การศึกษา อุดรธานี หนองบัวลำภู หนองคาย สกลนคร
ประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการกับ อาจารย์ประจำคณะพยาบาลศาสตร์
ดำเนินโครงการ
๔.๑ จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์
๔.๒ ดำเนินการประชาสัมพันธ์ตามโรงเรียนต่างๆที่ติดต่อประสานงานไว้
สรุปผลโครงการ
กิจกรรมและระยะเวลาดำเนินงาน
ลำดับ กิจกรรม ๒๕๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๒
ที่ ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
๑ ขออนุมัติจัดโครงการ

๒ ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง


๓ ดำเนินโครงการ
(จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ และดำเนินการประชาสัมพันธ์)

๔ สรุปและรายงานผลโครงการ


๕.พื้นที่ดำเนินการ
โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตพื้นที่ จังหวัด อุดรธานี หนองบัวลำภู หนองคาย สกลนคร
๖.ระยะเวลาการดำเนินการ
ในระหว่างวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒
๗.งบประมาณ
ค่าทำสื่อประชาสัมพันธ์
- แผ่นพับ จำนวน ๑,๐๐๐ แผ่น ราคาแผ่นละ ๒๐ บาท ๒๐,๐๐๐ บาท
- อุปกรณ์แสดงภาพตั้งพื้น แบบม้วนเก็บ(Roll up Rolling poster)
ขนาด ๘๐x๒๐๐ เซนติเมตร จำนวน ๒ อัน (๓,๐๐๐บาทx๒อัน) ๖,๐๐๐ บาท
Black drop ขาสปริงขนาด ๒x๓ เมตร ๑๖,๐๐๐ บาท
เค้าเตอร์แบบน็อคดาวน์ ขนาด ๑x๒ เมตร ๔,๐๐๐ บาท
โครงขาตั้ง จำนวน ๒ อัน ๑,๐๐๐ บาท


รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๔๗,๐๐๐ บาท (สี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

๘.ผู้เขียนโครงการ
อาจารย์เกษฎาภรณ์ นาขะมิน

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ
อาจารย์ ดร.พรทิพย์ อนันตกุล
อาจารย์วรรณา ภาจำปา
อาจารย์ศริญญา จริงมาก
อาจารย์เพียงเพ็ญ บุษมงคล
อาจารย์เกษฎาภรณ์ นาขะมิน
อาจารย์ลักขณา พุทธรักษ์
อาจารย์ศรินทิพย์ คำมีอ่อน
อาจารย์นภาจันทร์ ชาปลิก
อาจารย์ ดร.อุมาพร เคนศิลา
๑๐. การประเมินผล

ตัวชี้วัดความสำเร็จ หน่วยวัด วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้
๑.มีการผลิตสื่อและประชาสัมพันธ์ตามรูปแบบต่างๆ จำนวนสื่อประชาสัมพันธ์ รายงานผลการจัดโครงการ สื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ
๒.ผู้มาเข้าร่วมมีความพึงพอใจในการให้บริการประชาสัมพันธ์หลักสูตรของคณะอยู่ในระดับมาก แบบสอบถามความพึงพอใจการเข้าร่วมกิจกรรมฯ
๓.ร้อยละ ๘๐ ของผู้รับบริการได้ทราบข้อมูลข่าวสารหลักสูตรฯ

๑๑. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑. มีสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ทางการตลาดที่ทันสมัย ได้ประสิทธิภาพ และคุ้มต้นทุนการดำเนินงาน
๒. มีสื่อประชาสัมพันธ์ทางการตลาดที่ตรงกลุ่มเป้าหมายและสร้างความเข้าใจอย่างชัดเจน
๓. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์ได้รับข้อมูลข่าวสาร หลักสูตรของคณะพยาบาลศาสตร์
๔. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรของคณะพยาบาลศาสตร์บทที่ ๒
วิธีดำเนินการ

๑. กลุ่มเป้าหมาย
นักเรียนในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตพื้นที่ จังหวัด อุดรธานี หนองบัวลำภู หนองคาย สกลนคร

๒. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล
แบบประเมินความพึงพอใจโครงการ แบ่งออกเป็น ๓ ตอนคือ
ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของนักศึกษา
ตอนที่ ๒ ระดับความพึงพอใจ/ระดับความคิดเห็นในประเด็นของด้านต่าง ๆ ต่อโครงการศิษย์นี้ มีครูลักษณะคำถามแบบประมาณค่าเกณฑ์การให้คะแนน ๕ ระดับ โดย ๕ หมายถึง พึงพอใจมากที่สุด ๔ หมายถึง พึงพอใจมาก ๓ หมายถึง พึงพอใจปานกลาง ๒ หมายถึง พึงพอใจน้อย ๑ หมายถึง พึงพอใจน้อยที่สุด
ตอนที่ ๓ ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม เป็นคำถามปลายเปิด

๓. การเก็บรวบรวมข้อมูลและการจัดกระทำข้อมูล
ผลการวิเคราะห์ประเมินความพึงพอใจของโครงการ ในการประเมินโครงการในครั้งนี้ มีขั้นตอนการเก็บรวมรวมข้อมูลและการจัดกระทำข้อมูล ดังนี้
๑. เก็บข้อมูลจากผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๒๐๐ คน โดยให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ตอบแบบประเมินโครงการตามความเป็นจริง
๒. ดำเนินการลงรหัสข้อมูลเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
๓. ทำการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป SPSS for Windows และทำการประมวลผลข้อมูลที่มีลักษณะเชิงคุณภาพโดยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) และสรุปผลตามลำดับ
๔. วิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของโครงการ โดยหาค่าเฉลี่ย (x ̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และเกณฑ์ที่ใช้สำหรับข้อคำถามที่มีลักษณะเป็นแบบแสดงระดับความสำคัญความพึงพอใจหรือระดับความคิดเห็น ซึ่งมีมาตรวัดของแต่ละข้อคำถาม (Level of Measurement) ตามแนวคิดของ ลิเคิร์ท(Likert) โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนแต่ละข้อคำถาม ดังนี้
ระดับความพึงพอใจ/ความคิดเห็น คะแนน
มากที่สุด ๕
มาก ๔
ปานกลาง ๓
น้อย ๒
น้อยที่สุด ๑

จากผลที่แบ่งเป็นระดับความพึงพอใจ/ระดับความคิดเห็นนำมาหาคะแนนเฉลี่ย และแปลผลดังนี้
ระดับคะแนน ๔.๕๑ – ๕.๐๐ เป็นระดับความคิดเห็นมากที่สุด
ระดับคะแนน ๓.๕๑ – ๔.๕๐ เป็นระดับความคิดเห็นมาก
ระดับคะแนน ๒.๕๑ – ๓.๕๐ เป็นระดับความคิดเห็นปานกลาง
ระดับคะแนน ๑.๕๑ – ๒.๕๐ เป็นระดับความคิดเห็นน้อย
ระดับคะแนน ๑.๐๐ – ๑.๕๐ เป็นระดับความคิดเห็นน้อยที่สุด


บทที่ ๓
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

๑. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมินโครงการ
การนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาการประเมินโครงการ มีลำดับในการเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้

ตารางที่ ๑ จำนวน และร้อยละ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมินจำแนกตามเพศ
ข้อมูล จำนวน(คน) ร้อยละ
เพศ
ชาย
หญิง
๔๐
๑๖๐
๒๐
๘๐
รวม ๒๐๐ ๑๐๐.๐๐

จากตารางที่ ๑ พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบประเมินมีทั้งหมด ๓๒๖ ผลจากการสำรวจพบว่า ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำนวน ๒๗๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๙๗ และเพศชาย จำนวน ๔๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๐๓

๒. ความคิดเห็นในประเด็นของด้านต่าง ๆ ต่อการจัดโครงการ
ผลการสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี โดยลักษณะคำถามแบบประมาณค่า เกณฑ์การให้คะแนน ๕ ระดับ โดย ๕ หมายถึง พึงพอใจมากที่สุด ๔ หมายถึง พึงพอใจมาก ๓ หมายถึง พึงพอใจปานกลาง ๒ หมายถึง พึงพอใจน้อย ๑ หมายถึง พึงพอใจน้อยที่สุด แบ่งตามประเด็นในการสำรวจเป็นดังนี้

ตารางที่ ๒ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงมาตรฐาน (S.D.) ของการจัดโครงการด้านกระบวนการดำเนินงาน

ประเด็นความคิดเห็น ค่าเฉลี่ย S.D. อธิบาย
๑. การประชาสัมพันธ์กิจกรรม/โครงการ ๔.๑๒ ๐.๗๖ มาก
๒ รูปแบบการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม ๔.๒๑ ๐.๖๗ มาก
๓. สิ่งอำนวยความสะดวกมีความเหมาะสม ๔.๐๘ ๐.๖๕ มาก
๔. เวลาที่ใช้ในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม ๔.๓๑ ๐.๖๙ มาก
๕. สถานที่จัดมีความเหมาะสม ๔.๒๖ ๐.๖๗ มาก
โดยรวม ๔.๑๙ ๐.๖๒ มาก

จากตารางที่ ๒ ด้านกระบวนการดำเนินงาน เมื่อพิจารณาผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ตอบแบบประเมินในการจัดโครงการด้านกระบวนการดำเนินงาน พบว่าผู้ตอบแบบประเมินมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อประเด็นเวลาที่ใช้ในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจคือ ๔.๓๑±๐.๖๙ อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก รองลงมาคือ สถานที่จัดมีความเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจคือ ๔.๒๖±๐.๖๗ และน้อยที่สุดคือ สิ่งอำนวยความสะดวกมีความเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจคือ ๔.๐๘±๐.๖๕ อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก และผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ตอบแบบประเมินในการจัดโครงการด้านกระบวนการดำเนินงานโดยรวม มีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจคือ ๔.๐๔±๐.๖๙ อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก

ตารางที่ ๓ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงมาตรฐาน (S.D.) และระดับความพึงพอใจต่อการจัดโครงการด้านประโยชน์ที่ได้รับ

ประเด็นความคิดเห็น ค่าเฉลี่ย S.D. อธิบาย
๑) มีสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ทางการตลาดที่ทันสมัย ได้ประสิทธิภาพ และคุ้มต้นทุนการดำเนินงาน ๔.๑๒ ๐.๗๖ มาก
๒) มีสื่อประชาสัมพันธ์ทางการตลาดที่ตรงกลุ่มเป้าหมายและสร้างความเข้าใจอย่างชัดเจน ๔.๓๑ ๐.๖๙ มาก
๓) ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์ได้รับข้อมูลข่าวสาร หลักสูตรของคณะพยาบาลศาสตร์ ๔.๐๑ ๐.๗๗ มาก
๔)ผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรของคณะพยาบาลศาสตร์ ๔.๓๒ ๐.๖๑ มาก
โดยรวม ๔.๑๔ ๐.๗๔ มาก


จากตารางที่ ๓ ด้านประโยชน์ที่ได้รับ เมื่อพิจารณาผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ตอบแบบประเมินในการจัดโครงการด้านประโยชน์ที่ได้รับ พบว่าผู้ตอบแบบประเมินมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อประเด็นผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรของคณะพยาบาลศาสตร์มีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจคือ ๔.๓๒±๐.๖๑ อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก รองลงมาคือมีสื่อประชาสัมพันธ์ทางการตลาดที่ตรงกลุ่มเป้าหมายและสร้างความเข้าใจอย่างชัดเจน มีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจคือ ๔.๓๑±๐.๖๙ และมีสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ทางการตลาดที่ทันสมัย ได้ประสิทธิภาพ และคุ้มต้นทุนการดำเนินงาน มีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจคือ ๔.๑๒±๐.๗๖ อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์ได้รับข้อมูลข่าวสาร หลักสูตรของคณะพยาบาลศาสตร์มีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจคือ ๔.๐๑±๐.๗๗ อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก และผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ตอบแบบประเมินในการจัดโครงการด้านประโยชน์ที่ได้รับโดยรวม มีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจคือ ๔.๑๔±๐.๗๔ อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก

ตารางที่ ๔ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงมาตรฐาน (S.D.)และระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับประเด็นในด้านต่าง ๆ ต่อการจัดโครงการ

ประเด็นความคิดเห็น ค่าเฉลี่ย S.D. อธิบาย
๑) ด้านกระบวนการดำเนินงาน ๔.๑๙ ๐.๖๒ มาก
๒) ด้านประโยชน์ที่ได้รับ ๔.๑๔ ๐.๗๔ มาก
โดยรวม ๔.๑๗ ๐.๖๘ มาก

จากตารางที่ ๔ เมื่อพิจารณาในภาพรวมของด้านความคิดเห็นต่อการจัดโครงการในครั้งนี้ พบว่า มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๑๗± ๐.๖๘ ซึ่งอยู่ในระดับความพึงพอใจมาก

๓. ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม
-ควรมีการเปิดช่องทางติดต่อและประชาสัมพันธ์ทางสังคมออนไลน์มากขึ้น
-ขาดทรัพยากรด้านโปรแกรมเมอร์ และเจ้าหน้าที่ด้าน IT ในการสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ทางสังคมออนไลน์ให้คนเข้าถึงข้อมูลให้มากยิ่งขึ้น

บทที่ ๔
สรุปผลและข้อเสนอแนะ

๑. สรุปผลจากแบบประเมิน
๑) ข้อมูลทั่วไป
กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบประเมินมีทั้งหมด ๒๐๐ คน ผลจากการสำรวจพบว่า ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำนวน ๑๖๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๘๐ และเพศชาย จำนวน ๔๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๐

๒) ความคิดเห็นในด้านต่าง ๆ ต่อการจัดโครงการ
ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ตอบแบบประเมินในการจัดโครงการด้านกระบวนการดำเนินงาน พบว่าผู้ตอบแบบประเมินมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อประเด็นเวลาที่ใช้ในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจคือ ๔.๓๑±๐.๖๙ อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก รองลงมาคือ สถานที่จัดมีความเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจคือ ๔.๒๖±๐.๖๗ และน้อยที่สุดคือ สิ่งอำนวยความสะดวกมีความเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจคือ ๔.๐๘±๐.๖๕ อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก และผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ตอบแบบประเมินในการจัดโครงการด้านกระบวนการดำเนินงานโดยรวม มีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจคือ ๔.๐๔±๐.๖๙ อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก
ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ตอบแบบประเมินในการจัดโครงการด้านประโยชน์ที่ได้รับ พบว่าผู้ตอบแบบประเมินมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อประเด็นผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรของคณะพยาบาลศาสตร์มีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจคือ ๔.๓๒±๐.๖๑ อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก รองลงมาคือมีสื่อประชาสัมพันธ์ทางการตลาดที่ตรงกลุ่มเป้าหมายและสร้างความเข้าใจอย่างชัดเจน มีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจคือ ๔.๓๑±๐.๖๙ และมีสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ทางการตลาดที่ทันสมัย ได้ประสิทธิภาพ และคุ้มต้นทุนการดำเนินงาน มีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจคือ ๔.๑๒±๐.๗๖ อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์ได้รับข้อมูลข่าวสาร หลักสูตรของคณะพยาบาลศาสตร์มีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจคือ ๔.๐๑±๐.๗๗ อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก และผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ตอบแบบประเมินในการจัดโครงการด้านประโยชน์ที่ได้รับโดยรวม มีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจคือ ๔.๑๔±๐.๗๔ อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก

๒. สรุปผลสัมฤทธิ์ตาม KPI และการบรรลุเป้าหมายตามแผน
โครงการที่จัดสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างศักยภาพและมาตรฐานคุณภาพด้านวิชาการ เทคโนโลยี และการบริการสังคม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓.๑ ให้บริการทางวิชาการ เทคโนโลยี เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของ
ชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่

โครงการที่จัดสอดคล้องกับตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
องค์ประกอบที่ ๓ กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๒ ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา
องค์ประกอบที่ ๑๐ องค์ประกอบตามนโยบาย ของรัฐบาล ๓ ดี
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐.๒ ผลที่เกิดกับผู้เรียนตามนโยบาย ๓ ดี มีความรู้ เจตคติที่ดีตลอดจนเกิดพฤติกรรมตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ทั้ง ๓ ด้าน

ตัวชี้วัด (KPI) หรือ เป้าหมายของโครงการ
๑. จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (จำนวนไม่ต่ำกว่า ๑๗๖ คน)
๒. ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับดีขึ้นไป ( ระดับคะแนนความพึงพอใจไม่ต่ำกว่า ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕ )
๓. จัดโครงการได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด (KPI) หรือเป้าหมายของโครงการ
๑. มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน ๒๒๐ คน
๒. ผู้ตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจโดยรวมทั้งหมดต่อการจัดโครงการในครั้งนี้มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๑๗ อยู่ในเกณฑ์ระดับมาก (ดี)
๓. โครงการดำเนินแล้วเสร็จตามกำหนดการ

๓. ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
จำนวนนักศึกษาที่รับผิดชอบแต่ละฐานมีจำนวนน้อยทำให้เกิดความล่าช้าในการกรอกข้อมูล
สถานที่และสภาพแวดล้อมค่อนข้างคับแคบ
การประสานงานกันระหว่างโรงเรียนผู้จัดโครงการไม่ค่อยชัดเจนในเรื่องการจัดลำดับเด็กนักเรียนเข้าแต่ละฐาน
๔. ข้อเสนอแนะในการดำเนินโครงการครั้งต่อไป
ควรมีการติดต่อประสานงานระหว่างโรงเรียนและผู้รับผิดชอบโครงการให้มากกว่านี้
โรงเรียนควรมีการจัดสถานที่ในการที่จะให้นักศึกษาเข้าไปประจำฐานให้ชัดเจน
สถานะการดำเนินงานดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว