โครงการชุมชนต้นแบบผู้สูงอายุสุขภาพดีและมีความสุข ภาคใต้โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในท้องถิ่น : กรณีศึกษาตำบลบ้านจีต อำเภอกู่แก้ว จังหวัดอุดรธานีโครงการที่ 4 การพัฒนารูปแบบการป้องกันภาวะสมองเสื่อมโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน

รหัสโครงการ7
ชื่อโครงการโครงการชุมชนต้นแบบผู้สูงอายุสุขภาพดีและมีความสุข ภาคใต้โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในท้องถิ่น : กรณีศึกษาตำบลบ้านจีต อำเภอกู่แก้ว จังหวัดอุดรธานีโครงการที่ 4 การพัฒนารูปแบบการป้องกันภาวะสมองเสื่อมโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
หัวหน้าโครงการศริญญา ชาญสุข
ผู้เข้าร่วม
แผนยุทธศาสตร์3 การบริการวิชาการ
วันที่เริ่มทำโครงการ-
ปีการศึกษา2562
งบประมาณ101,010.00
ประเภทการบริการโดยไม่หวังผลกำไร
แหล่งเงินสนับสนุนทุนภายใน
รายละเอียด1) เพื่อศึกษาสถานการณ์เกี่ยวกับภาวะสมองเสื่อมของผู้สูงอายุในชุมชนเทศบาลตำบลกู่แก้ว อ.กู่แก้ว จ.อุดรธานี
2) เพื่อศึกษาองค์ความรู้ภูมิปัญญาพื้นบ้านที่สามารถนำมาป้องกันภาวะสมองเสื่อม
3) เพื่อพัฒนาแนวทางในการป้องกันภาวะสมองเสื่อมโดยใช้องค์ความรู้ภูมิปัญญาพื้นบ้าน
สถานะการดำเนินงานดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว