บริการวิชาการร่วมกับจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มและให้บริการประชาชนคณะพยาบาลศาสตร์ หน่วยงาน คณะพยาบาลศาสตร์

รหัสโครงการ9
ชื่อโครงการบริการวิชาการร่วมกับจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มและให้บริการประชาชนคณะพยาบาลศาสตร์ หน่วยงาน คณะพยาบาลศาสตร์
หัวหน้าโครงการเกษฎาภรณ์ นาขะมิน
ผู้เข้าร่วมลักขณา พุทธรักษ์, อุมาพร เคนศิลา, พรทิพย์ อนันตกุล, ศรินทิพย์ คำมีอ่อน, นภาจันทร์ ชาปลิก, เพียงเพ็ญ บุษมงคล, วรรณา ภาจำปา, ศริญญา ชาญสุข, ดวงพร แสงสุวรรณ, ระพีพรรณ ลาภา, ภาวดี ทองนพคุณ ทอยน์
แผนยุทธศาสตร์3
วันที่เริ่มทำโครงการ1 สิงหาคม 2562
ปีการศึกษา2563
งบประมาณ0.00
ประเภทการบริการแบบให้เปล่า
แหล่งเงินสนับสนุนทุนภายใน
รายละเอียดหลักการและเหตุผล
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชยกระดับฐานะเป็นสถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่เสริมสร้างพลังปัญญาของแผ่นดิน ฟื้นฟูพลังการเรียนรู้ เชิดชูภูมิปัญญาของท้องถิ่น สร้างสรรค์ ศิลปวิทยา เพื่อความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนของปวงชน มีส่วนร่วมในการจัดการ การบำรุงรักษาการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล และยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์์ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทำการสอน วิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ปรับปรุง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี ทะนุบำรุง ศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู คณะพยาบาลศาสตร์ เป็นคณะเปิดใหม่เพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคโลกาภิวัตน์ การดูแลสุขภาพของประชาชนในท้องถิ่นให้แข็งแรง อยู่ดีมีสุข เป็นสิ่งสำคัญในการพัฒนาบ้านเมืองและประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าทัดเทียมกับอารยะประเทศ นอกจากมหาวิทยาลัยจะเป็นแหล่งผลิตบัณฑิตเพื่อพัฒนาชาติแล้ว การทำงานร่วมกับหน่วยงานภายนอกเพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชน บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ของประชาชนในชุมชนให้มีความสุขภายใต้พระบรมธิสมภารของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10

วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้ประชาชนได้รับการบำบัดทุกข์บำรุงสุขด้านสุขภาพอนามัย
2.เพื่อสร้างความตระหนักในการดูแลภาพตนเองของประชาชนในการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค
3.เพื่อให้นักศึกษาและอาจารย์ได้นำความรู้ทางวิชาการมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับชุมชน

ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย
เชิงปริมาณ
1.จำนวนประชาชนที่มาใช้บริการ
2.จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ
3.ความพึงพอใจของผู้มารับบริการ
เชิงคุณภาพ
1.ลักษณะสุขภาพของประชาชนในแต่ละพื้นที่
2.การเข้าถึงบริการของประชาชน
3.การเป็นที่รู้จักของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ในท้องถิ่น


ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะได้รับ
1.นักศึกษาและอาจารย์ได้ทำประโยชน์ให้กับชุมชนในท้องถิ่น
2.ประชาชนสุขภาพแข็งแรง อยู่ดีมีสุข
3.ชุมชนได้รับการพัฒนาและการดูแลในด้านสุขภาพมากขึ้น
สถานะการดำเนินงานอยู่ระหว่างการดำเนินการ