บริการวิชาการ

แสดง 1 ถึง 20 จาก 27 ผลลัพธ์
รหัสชื่อโครงการหัวหน้าโครงการวันที่เริ่มทำโครงการปีการศึกษางบประมาณแหล่งเงินสนับสนุนสถานะโครงการ 
  
    รวม1,378,934.00   
47โครงการสร้างเสริมสุขภาพของชุมชนและเยี่ยมบ้านเชิงรุกนิตยากร ลุนพรหม23 ธ.ค. 632563--ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
1โครงการชุมชนต้นแบบผู้สูงอายุสุขภาพดีและมีความสุข ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในท้องถิ่น : กรณีศึกษาตำบลบ้านจีต อำเภอกู่แก้ว จังหวัดอุดรธานี กิจกรรมที่ ๒ การลดบริโภคโซเดียม เกษฎาภรณ์ นาขะมิน1 ก.พ. 62256262,800.00ทุนภายในดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
2๑๒๖ ปี เมืองอุดร ก้าวแรกพยาบาลศาสตร์ มรภ.อุดรธานีเกษฎาภรณ์ นาขะมิน18 ม.ค. 6225610.00ทุนภายในดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
3พยาบาลศาสตร์งานประจำปี เกษฎาภรณ์ นาขะมิน11 ธ.ค. 6225620.00ทุนภายในดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
4โครงการราชภัฏพลังแผ่นดิน พัฒนาถิ่น พัฒนาไทยอุมาพร เคนศิลา18 ส.ค. 62256215,200.00ทุนภายในดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
5ประชาสัมพันธ์หลักสูตรพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีเกษฎาภรณ์ นาขะมิน1 ม.ค. 62256148,000.00ทุนภายในดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
7โครงการชุมชนต้นแบบผู้สูงอายุสุขภาพดีและมีความสุข ภาคใต้โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในท้องถิ่น : กรณีศึกษาตำบลบ้านจีต อำเภอกู่แก้ว จังหวัดอุดรธานีโครงการที่ 4 การพัฒนารูปแบบการป้องกันภาวะสมองเสื่อมโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ศริญญา ชาญสุข-2562101,010.00ทุนภายในดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
9บริการวิชาการร่วมกับจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มและให้บริการประชาชนคณะพยาบาลศาสตร์ หน่วยงาน คณะพยาบาลศาสตร์เกษฎาภรณ์ นาขะมิน1 ส.ค. 6225630.00ทุนภายในอยู่ระหว่างการดำเนินการ
11โครงการปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์นภาจันทร์ ชาปลิก21 พ.ค. 6225620.00ทุนภายในดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
12โครงการพัฒนาทักษะและวิชาการการประกันคุณภาพการศึกษา สำหรับนักศึกษาและอาจารย์นภาจันทร์ ชาปลิก11 ธ.ค. 6225620.00ทุนภายในดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
13ข้อเสนอโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ระดับมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2562-2563 โครงการชุมชนต้นแบบผู้สูงอายุสุขภาพดีและมีความสุข ภาคใต้โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในท้องถิ่น : กรณีศึกษาตำบลบ้านจีต อำเภอกู่แก้ว จังหวัดอุดรธานี กิจกรรมที่ 5โครงการส่งเสริมสุขภศิรินทิพย์ คำมีอ่อน1 ก.พ. 622562111,480.00ทุนภายในดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
20อสม.น้อยร่วมใจห่วงใยชุมชนพรทิพย์ อนันตกุล25 ม.ค. 63256287,400.00ทุนภายในอยู่ระหว่างการดำเนินการ
25โครงการชุมชนต้นแบบผู้สูงอายุสุขภาพดีและมีความสุข ภาคใต้โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในท้องถิ่น : กรณีศึกษาตำบลบ้านจีต อำเภอกู่แก้ว จังหวัดอุดรธานีโครงการที่ 4 การพัฒนารูปแบบการป้องกันภาวะสมองเสื่อมโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนศิรินทิพย์ คำมีอ่อน30 พ.ย. 62256240,000.00ทุนภายในดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
26โครงการคัดกรองให้และให้ความรู้เรื่องโรคสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ ต.บ้านจีต อ.กู่แก้ว จ.อุดรธานีระพีพรรณ ลาภา3 ส.ค. 6225620.00ทุนภายในดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
34โครงการชุมชนต้นแบบผู้สูงอายุสุขภาพดีและมีความสุข ภาคใต้โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในท้องถิ่น : กรณีศึกษาตำบลบ้านจีต อำเภอกู่แก้ว จังหวัดอุดรธานี กิจกรรมที่ 1 การใช้สมุนไพรลดอาการปวดเข้าในผู้สูงอายุอุมาพร เคนศิลา1 พ.ค. 62256264,700.00ทุนภายในดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
42โครงการ 127 เมืองอุดรธานี ก้าวต่อไปของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานีเกษฎาภรณ์ นาขะมิน18 ม.ค. 6325620.00ทุนภายในดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
43โครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประจำปีงบประมาณ 2563 / ปีการศึกษา 2562 กิจกรรมที่ 3 ผลิตภัณฑ์จากกล้วยเพื่อสุขภาพ (ผงกล้วยน้ำว้าดิบ)อุมาพร เคนศิลา15 ก.ย. 63256224,700.00ทุนภายในดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
46โครงการบูรณาการศาสตร์ถ่ายทอดองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านเกษตรปลอดภัยสู่โรงเรียนและชุมชน นิตยากร ลุนพรหม23 ก.พ. 642563748,644.00ทุนภายในอยู่ระหว่างการดำเนินการ
48การบูรณาการบริการวิชาการกับวิชาการประเมินภาวะสุขภาพ ธวัชชัย เขื่อนสมบัติ22 ต.ค. 10625635,000.00ทุนภายในดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
49โครงการบริหารจัดการระบบสุขภาพผู้สูงวัยด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์และไอทีวรรณา ภาจำปา1 พ.ย. 63256370,000.00ทุนภายในอยู่ระหว่างการดำเนินการ