บริการวิชาการ

แสดง 1 ถึง 20 จาก 27 ผลลัพธ์
รหัสชื่อโครงการหัวหน้าโครงการวันที่เริ่มทำโครงการปีการศึกษางบประมาณแหล่งเงินสนับสนุนสถานะโครงการ 
  
    รวม760,440.00   
7โครงการชุมชนต้นแบบผู้สูงอายุสุขภาพดีและมีความสุข ภาคใต้โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในท้องถิ่น : กรณีศึกษาตำบลบ้านจีต อำเภอกู่แก้ว จังหวัดอุดรธานีโครงการที่ 4 การพัฒนารูปแบบการป้องกันภาวะสมองเสื่อมโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ศริญญา ชาญสุข-2562101,010.00ทุนภายในดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
5ประชาสัมพันธ์หลักสูตรพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีเกษฎาภรณ์ นาขะมิน1 ม.ค. 62256148,000.00ทุนภายในดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
2๑๒๖ ปี เมืองอุดร ก้าวแรกพยาบาลศาสตร์ มรภ.อุดรธานีเกษฎาภรณ์ นาขะมิน18 ม.ค. 6225610.00ทุนภายในดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
1โครงการชุมชนต้นแบบผู้สูงอายุสุขภาพดีและมีความสุข ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในท้องถิ่น : กรณีศึกษาตำบลบ้านจีต อำเภอกู่แก้ว จังหวัดอุดรธานี กิจกรรมที่ ๒ การลดบริโภคโซเดียม เกษฎาภรณ์ นาขะมิน1 ก.พ. 62256262,800.00ทุนภายในดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
13ข้อเสนอโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ระดับมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2562-2563 โครงการชุมชนต้นแบบผู้สูงอายุสุขภาพดีและมีความสุข ภาคใต้โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในท้องถิ่น : กรณีศึกษาตำบลบ้านจีต อำเภอกู่แก้ว จังหวัดอุดรธานี กิจกรรมที่ 5โครงการส่งเสริมสุขภศิรินทิพย์ คำมีอ่อน1 ก.พ. 622562111,480.00ทุนภายในดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
18โครงการชุมชนต้นแบบผู้สูงอายุสุขภาพดีและมีความสุข ภาคใต้โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในท้องถิ่น : กรณีศึกษาตำบลบ้านจีต อำเภอกู่แก้ว จังหวัดอุดรธานี กิจกรรมที่ 3 รูปแบบการดูแลผู้ป่วยสูงอายุโรคเบาหวานพรทิพย์ อนันตกุล30 เม.ย. 62256260,200.00ทุนภายนอกดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
34โครงการชุมชนต้นแบบผู้สูงอายุสุขภาพดีและมีความสุข ภาคใต้โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในท้องถิ่น : กรณีศึกษาตำบลบ้านจีต อำเภอกู่แก้ว จังหวัดอุดรธานี กิจกรรมที่ 1 การใช้สมุนไพรลดอาการปวดเข้าในผู้สูงอายุอุมาพร เคนศิลา1 พ.ค. 62256264,700.00ทุนภายในดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
11โครงการปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์นภาจันทร์ ชาปลิก21 พ.ค. 6225620.00ทุนภายในดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
9บริการวิชาการร่วมกับจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มและให้บริการประชาชนคณะพยาบาลศาสตร์ หน่วยงาน คณะพยาบาลศาสตร์เกษฎาภรณ์ นาขะมิน1 ส.ค. 6225630.00ทุนภายในอยู่ระหว่างการดำเนินการ
4โครงการราชภัฏพลังแผ่นดิน พัฒนาถิ่น พัฒนาไทยอุมาพร เคนศิลา18 ส.ค. 62256215,200.00ทุนภายในดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
35การเสริมสร้างพลังอํานาจชุมชนสู่การจัดการสุขภาวะผู้สูงอายุในชุมชนบ้านสงเปลือย ต.เสอเพลอ อ. กุมภวาปี จ.อุดรธานีวรรณา ภาจำปา1 ต.ค. 62256290,000.00ทุนภายนอกดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
3พยาบาลศาสตร์งานประจำปี เกษฎาภรณ์ นาขะมิน11 ธ.ค. 6225620.00ทุนภายในดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
12โครงการพัฒนาทักษะและวิชาการการประกันคุณภาพการศึกษา สำหรับนักศึกษาและอาจารย์นภาจันทร์ ชาปลิก11 ธ.ค. 6225620.00ทุนภายในดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
26โครงการคัดกรองให้และให้ความรู้เรื่องโรคสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ ต.บ้านจีต อ.กู่แก้ว จ.อุดรธานีระพีพรรณ ลาภา3 ส.ค. 6225620.00ทุนภายในดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
27โครงการสร้างความตระหนักและเตรียมความพร้อมรองรับสังคมผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดย พมจ.อุดรธานีระพีพรรณ ลาภา6 ก.ย. 6225620.00ทุนภายนอกดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
42โครงการ 127 เมืองอุดรธานี ก้าวต่อไปของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานีเกษฎาภรณ์ นาขะมิน18 ม.ค. 6325620.00ทุนภายในดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
19การดูแลสุขภาพด้วยภูมิปัญญาไทยและสมุนไพรท้องถิ่นในผู้สูงอายุที่มีภาวะแทรกซ้อนจากเบาหวาน ในเขตพื้นที่อำเภอกู่แก้ว จังหวัดอุดรธานีพรทิพย์ อนันตกุล25 ม.ค. 63256294,950.00ทุนภายนอกอยู่ระหว่างการดำเนินการ
20อสม.น้อยร่วมใจห่วงใยชุมชนพรทิพย์ อนันตกุล25 ม.ค. 63256287,400.00ทุนภายในอยู่ระหว่างการดำเนินการ
51ราชภัฏพลังแผ่นดิน พัฒนาถิ่น พัฒนาไทย รุ่น 1ภาวดี ทองนพคุณ ทอยน์18 มี.ค. 632563-ทุนภายนอกดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
43โครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประจำปีงบประมาณ 2563 / ปีการศึกษา 2562 กิจกรรมที่ 3 ผลิตภัณฑ์จากกล้วยเพื่อสุขภาพ (ผงกล้วยน้ำว้าดิบ)อุมาพร เคนศิลา15 ก.ย. 63256224,700.00ทุนภายในดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว