สถิติจำนวนนักศึกษาแรกเข้า อัตราการคงอยู่และการสำเร็จการศึกษา

สถิติการขออนุมัติการของบประมาณเทียบกับการใช้จ่ายจริง

สถิติอัตราการคงอยู่ของอาจารย์

สถิติจำนวนนักศึกษาที่ใช้บริการ NLRC เพื่อศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองในศูนย์เรียนรู้เสมือนจริง

สถิติจำนวนชั่วโมงที่อาจารย์ปฎิบัติ Faculty practice (เฉลี่ยต่อคน)

สถิติจำนวนรายวิชาที่อาจารย์ปฎิบัติ Faculty practice

สถิติจำนวนครั้งของอาจารย์ที่พัฒนาตนเอง จำแนกตามประเภท

สถิติการอบรมของอาจารย์

สถิติความพึงพอใจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

สถิติข้อร้องเรียนและความพึงพอใจการจัดการข้อร้องเรียน

สถิติผลงานวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (จำนวน ประเภท)

สถิติจำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร ที่มีวุฒิระดับปริญญาเอก ปริญญาโท

สถิติจำนวนอาจารย์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตรที่มีตำแหน่งวิชาการ