แผนการรับนักศึกษา

สถิติร้อยละของนักศึกษาที่ใช้บริการ NLRC เพื่อศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองในศูนย์เรียนรู้เสมือนจริง

สถิติจำนวนรายวิชา/โครงการ/กิจกรรมที่พัฒนาอัตลักษณ์นักศึกษา

สถิติการได้รับรางวัลระดับชาติของนักศึกษา

สถิติผลการเรียนของนักศึกษา

สถิตินักศึกษาที่มีปัญหาสุขภาพ

สถิติจำนวนรายวิชาที่ตอบสนองเอกลักษณ์ของ มรภ.

จำนวนโครงการที่จัดกิจกรรมสนับสนุนการพัฒนานักศึกษา

จำนวนงบประมาณของโครงการที่จัดกิจกรรมสนับสนุนการพัฒนานักศึกษา

จำนวนการบรรลุเป้าหมายของตัวชี้วัดในแผนพัฒนาคุณภาพบัณฑิต

จำนวนการบรรลุเป้าหมายของตัวชี้วัดในแผนพัฒนานักศึกษา

คะแนนความพึงพอใจของนักศึกษาต่อกิจกรรม/โครงการพัฒนานักศึกษา

สถิติความพึงพอใจของนักศึกษาต่อระบบ (Consult corner)

สถิติร้อยละนักศึกษาที่ผ่านสมรรถนะ Digital literacy