งบจัดซื้อพัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน (Stock in-out)

งบจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา (Stock in-out)

งบจัดซื้อวัสดุห้องปฏิบัติการ (Stock in-out)

สถิติงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเพื่อซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์

จำนวนครุภัณฑ์และงบจัดซื้อ (Stock in-out)

จำนวนสื่อการเรียนการสอนและงบจัดซื้อ (Stock in-out)

งบซ่อมแซมครุภัณฑ์

สถิติการจำหน่ายครุภัณฑ์รายปี

สถิติการยืม-คืน วัสดุ ครุภัณฑ์รายปี

สถิติการสั่งซื้อครุภัณฑ์ วัสดุรายปี