สถิติจำนวนบุคลากรสายสนับสนุน

สถิติจำนวนครั้งการพัฒนาตนเองของบุคลากรกรสนับสนุน

สถิติจำนวนบุคลากรสนับสนุนจำแนกตามวุฒิการศึกษา

จำนวนตำแหน่งของบุคลากรสนับสนุนเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น

จำนวนการบรรลุเป้าหมายของตัวชี้วัดในแผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน