การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

อาจารย์วรรณา ภาจำปา
Wanna Pajumpa
E-MAIL : w.pajumpa@gmail.com
อาจารย์นภาจันทร์ ชาปลิก
Napajan ChapliK
E-MaiL: napajan.ch@gmail.com