การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศริญญา จริงมาก
Asst. Prof. Sarinya Jingmark
E-MAIL: Pha.sarinya@gmail.com
อาจารย์ระพีพรรณ ลาภา
Rapeephan Lapha

E-MAIL: repeephan.la@udru.ac.th