คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

อาจารย์ศิรินทิพย์  คำมีอ่อน
รักษาการคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์