คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

อาจารย์มาลี ล้วนแก้ว
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์