ดร. อุมาพร เคนศิลา

ประวัติการศึกษา

  • ปรด. (การพัฒนาสุขภาพชุมชน) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี 2561
  • พยม. (การพยาบาลครอบครัว) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี 2554
  • พยบ. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช ปี 2550
iskenderun escort iskenderun escort iskenderun escort konya escort izmir escort