ประวัติและความเป็นมา

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จัดตั้งขึ้นเนื่องจากมหาวิทยาลัยได้ตระหนักถึงความจำเป็นที่จะต้องผลิตพยาบาลทุกระดับ เพื่อดูแลสุขภาพของประชาชน  โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุ รวมทั้ง สถานการณ์ปัจจุบันประเทศไทยมีความขาดแคลนพยาบาลทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนการขยาย บริการด้านสุขภาพของภาคเอกชนเพื่อเตรียมเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ของเอเชีย  (MEDICAL HUB OF  ASIA)  และประเทศไทย 4.0  โดยท่านอธิการบดีในขณะนั้นคือ ผศ.จรูญ  ถาวรจักร และคณะผู้บริหาร ได้มี  การเตรียมการเพื่อเปิดสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตมาหลายปีแล้ว และเริ่มดำเนินการอย่างจริงจังอีกครั้ง ในปีการศึกษา 2560  และได้เปิดรับนักศึกษารุ่นที่ 1 จำนวน 40 คน ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา   2562  โดยมีคณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นสถาบันพี่เลี้ยง การเปิดสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตมีการดำเนินการตามลำดับ ดังนี้

วันที่ 28 เมษายน 2561 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ให้ความเห็นชอบโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 6/2561

วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 รศ. ดร.ดรุณี   รุจกรกานต์  คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม พร้อมทีมผู้บริหารของคณะ มาเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เพื่อดูความพร้อมประกอบการพิจารณารับเป็นสถาบันพี่เลี้ยงของโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์

วันที่ 12 มิถุนายน 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี แต่งตั้งกรรมการพัฒนาหลักสูตร สาขาพยาบาลศาสตร์

วันที่ 14 มิถุนายน 2561 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตอบรับเป็นสถาบันพี่เลี้ยงตามหนังสือเลขที่ ศธ 0530.11/1068 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2561 

วันที่ 23 มิถุนายน 2561 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มีคำสั่งแต่งตั้ง นางมาลี ล้วนแก้ว เป็นรักษาการคณบดีโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  

วันที่ 5-6 กรกฎาคม 2561 รศ. ดร.ดรุณี  รุจกรกานต์ และทีมผู้บริหารของคณะพยาบาลศาสตร์    มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ได้มาตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เพื่อประเมินความพร้อมทุกด้านของโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ ก่อนนำเสนอเอกสารต่อสภาการพยาบาล

วันที่ 23 กรกฎาคม 2561 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ได้ทำบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดย ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์  ฤทธิเดช  อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม   และผู้ช่วยศาสตราจารย์จรูญ  ถาวรจักร   อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

วันที่ 25 สิงหาคม 2561 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี   อนุมัติหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2562 ในการประชุมครั้งที่ 10/2561

วันที่ 29 ตุลาคม 2561 ผู้ทรงคุณวุฒิจากสภาการพยาบาล จำนวน 4 คน ได้มาตรวจเยี่ยมโครงการ จัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ ได้แก่ 1) รศ.สุปราณี เสนาดิสัย 2) รศ. ดร.พรจันทร์  สายทองดี  3) ผศ. ดร.วัลลา ตันตโยทัย และ 4) ผศ. ดร.สุนทราวดี  เธียรพิเชฐ

วันที่ 31 ตุลาคม 2561 สภาการพยาบาลให้ความเห็นชอบหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562 ในการประชุมครั้งที่ 9/2561

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 สภาการพยาบาลให้ความเห็นชอบโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 10/2561

การดำเนินการทุกขั้นตอนในการเปิดสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหาร และบุคลากรทุกระดับของมหาวิทยาลัย ตลอดจนคณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สถาบันแหล่งฝึกภาคปฏิบัติ ทีมงานอาจารย์ของคณะทุกคน ที่มุ่งมั่นผลิตบัณฑิตพยาบาลวิชาชีพที่มีคุณภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม

iskenderun escort iskenderun escort iskenderun escort konya escort izmir escort