ประวัติและความเป็นมา


ประวัติคณะ ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ระยะเวลาดำเนินการ

ระยะดำเนินการระหว่างปีการศึกษา 2560 ถึงปีการศึกษา 2561   โดยดำเนินการ ดังนี้

 1. ปีการศึกษา 2560 ศึกษาประกาศสภาการพยาบาล เรื่อง การจัดเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งสถาบันและเปิดสอนสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ลงวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2560 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 
 2. จัดเตรียมอาจารย์ให้เป็นไปตาม ประกาศสภาการพยาบาล เรื่อง การจัดเตรียม ความพร้อมในการจัดตั้งสถาบันและเปิดสอนสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
 3. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตอบรับเป็นสถาบันการศึกษาพี่เลี้ยง เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2561
 4. แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ ลงวันที่  12 มิถุนายน 2561 และสภาการพยาบาลตอบรับการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นผู้แทนสภาการพยาบาลในการพัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตลงวันที่ 25 มิถุนายน 2561
 5. จัดทำหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตและประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
 6. จัดเตรียมทรัพยากรการศึกษา ได้แก่ อาคารเรียน ห้องเรียน ห้องผู้บริหารห้องทำงานของอาจารย์และบุคลากร เตรียมห้องปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน และอุปกรณ์เครื่องใช้ให้เพียงพอและพร้อมใช้
 7. ประสานความร่วมมือกับสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  ในการสำรวจและเสนอจัดซื้อหนังสือ/ตำรา วารสารวิชาชีพการพยาบาลทั้งในประเทศและต่างประเทศให้เพียงพอและมีความทันสมัย รวมทั้งจัดบริการระบบการสืบค้นข้อมูลและฐานข้อมูลทั้งในและต่างประเทศ ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่สภาการพยาบาลกำหนด
 8. ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยมหาสารคามกับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2561 (ภาคผนวก ฉ)
 9. สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เห็นชอบหลักสูตรพยาบาลบัณฑิตในการประชุม ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 10 สิงหาคม 2561
 10. สภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี อนุมัติหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตในการประชุมครั้งที่ 10/2561 วันที่ 25 สิงหาคม 2561 (ภาคผนวก ช)
 11. สภาการพยาบาลรองรับหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วันที่ 31 ตุลาคม 2561

ปรัชญา

มีเหตุ มีผล เก่งคน เก่งงาน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 


วิสัยทัศน์

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เป็นสถาบันที่มีมาตรฐานการศึกษาทางการพยาบาลและผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีคุณภาพ  เป็นสถาบันที่มีมาตรฐาน  มุ่งผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีคุณภาพ และคุณธรรมในภูมิภาค เด่นนวัตกรรมด้านสุขภาพ นำชุมชนสู่สุขภาวะ


พันธกิจ

 1. จัดการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ สามารถบูรณาการศาสตร์ทางการพยาบาลกับภูมิปัญญาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลก
 2. สร้างสรรค์นวัตกรรม และพัฒนางานวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านการพยาบาลภูมิปัญญาไทย และนำไปใช้ประโยชน์ได้
 3. ให้บริการด้านวิชาการและนวัตกรรมทางสุขภาพเพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
 4. สืบสาน ทำนุ บำรุง เผยแพร่ และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม เรียนรู้ภูมิปัญญา และวัฒนธรรมท้องถิ่นในภูมิภาค
 5. สร้างความเข้มแข็งขององค์กร บริหารจัดการองค์กรโดยใช้หลักธรรมาภิบาล สนับสนุน ส่งเสริม พัฒนาบุคลากรทุกระดับให้ปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ และปฏิบัติทุกพันธกิจอย่างมีประสิทธิภาพ

เอกลักษณ์

สถาบันการศึกษาพยาบาล บริการด้วยหัวใจ ในเอกบุคคล


อัตลักษณ์

มีปิยะวาจา จิตอาสา และพัฒนาตน 


ดอกไม้ประจำคณะพยาบาลศาสตร์ 

ดอกบัวสัตตบุษย์ (บัวหลวงสีขาว)  


สีประจำคณะพยาบาลศาสตร์

สีเขียวไข่กา (เขียวอมฟ้า)