ประวัติและความเป็นมา

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จัดตั้งขึ้นเนื่องจากมหาวิทยาลัยได้ตระหนักถึงความจำเป็นที่จะต้องผลิตพยาบาลทุกระดับ เพื่อดูแลสุขภาพของประชาชน  โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุ รวมทั้ง สถานการณ์ปัจจุบันประเทศไทยมีความขาดแคลนพยาบาลทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนการขยาย บริการด้านสุขภาพของภาคเอกชนเพื่อเตรียมเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ของเอเชีย  (MEDICAL HUB OF  ASIA)  และประเทศไทย 4.0  โดยท่านอธิการบดีในขณะนั้นคือ ผศ.จรูญ  ถาวรจักร และคณะผู้บริหาร ได้มี  การเตรียมการเพื่อเปิดสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตมาหลายปีแล้ว และเริ่มดำเนินการอย่างจริงจังอีกครั้ง ในปีการศึกษา 2560  และได้เปิดรับนักศึกษารุ่นที่ 1 จำนวน 40 คน ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา   2562  โดยมีคณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นสถาบันพี่เลี้ยง การเปิดสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตมีการดำเนินการตามลำดับ ดังนี้

วันที่ 28 เมษายน 2561 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ให้ความเห็นชอบโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 6/2561

วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 รศ. ดร.ดรุณี   รุจกรกานต์  คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม พร้อมทีมผู้บริหารของคณะ มาเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เพื่อดูความพร้อมประกอบการพิจารณารับเป็นสถาบันพี่เลี้ยงของโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์

วันที่ 12 มิถุนายน 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี แต่งตั้งกรรมการพัฒนาหลักสูตร สาขาพยาบาลศาสตร์

วันที่ 14 มิถุนายน 2561 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตอบรับเป็นสถาบันพี่เลี้ยงตามหนังสือเลขที่ ศธ 0530.11/1068 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2561 

วันที่ 23 มิถุนายน 2561 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มีคำสั่งแต่งตั้ง นางมาลี ล้วนแก้ว เป็นรักษาการคณบดีโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  

วันที่ 5-6 กรกฎาคม 2561 รศ. ดร.ดรุณี  รุจกรกานต์ และทีมผู้บริหารของคณะพยาบาลศาสตร์    มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ได้มาตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เพื่อประเมินความพร้อมทุกด้านของโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ ก่อนนำเสนอเอกสารต่อสภาการพยาบาล

วันที่ 23 กรกฎาคม 2561 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ได้ทำบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดย ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์  ฤทธิเดช  อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม   และผู้ช่วยศาสตราจารย์จรูญ  ถาวรจักร   อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

วันที่ 25 สิงหาคม 2561 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี   อนุมัติหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2562 ในการประชุมครั้งที่ 10/2561

วันที่ 29 ตุลาคม 2561 ผู้ทรงคุณวุฒิจากสภาการพยาบาล จำนวน 4 คน ได้มาตรวจเยี่ยมโครงการ จัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ ได้แก่ 1) รศ.สุปราณี เสนาดิสัย 2) รศ. ดร.พรจันทร์  สายทองดี  3) ผศ. ดร.วัลลา ตันตโยทัย และ 4) ผศ. ดร.สุนทราวดี  เธียรพิเชฐ

วันที่ 31 ตุลาคม 2561 สภาการพยาบาลให้ความเห็นชอบหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562 ในการประชุมครั้งที่ 9/2561

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 สภาการพยาบาลให้ความเห็นชอบโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 10/2561

การดำเนินการทุกขั้นตอนในการเปิดสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหาร และบุคลากรทุกระดับของมหาวิทยาลัย ตลอดจนคณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สถาบันแหล่งฝึกภาคปฏิบัติ ทีมงานอาจารย์ของคณะทุกคน ที่มุ่งมั่นผลิตบัณฑิตพยาบาลวิชาชีพที่มีคุณภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม

gaziantep escort Adana Escort | Adana Escort Bayan Adıyaman Escort | Adıyaman Escort Bayan Afyon Escort | Afyon Escort Bayan Ağrı Escort | Ağrı Escort Bayan Aksaray Escort | Aksaray Escort Bayan Amasya Escort | Amasya Escort Bayan Ankara Escort | Ankara Escort Bayan Antalya Escort | Antalya Escort Bayan Antep Escort | Antep Escort Bayan Ardahan Escort | Ardahan Escort Bayan Artvin Escort | Artvin Escort Bayan Aydın Escort | Aydın Escort Bayan Balıkesir Escort | Balıkesir Escort Bayan Bartın Escort | Bartın Escort Bayan Batman Escort | Batman Escort Bayan Bayburt Escort | Bayburt Escort Bayan Bilecik Escort | Bilecik Escort Bayan Bingöl Escort | Bingöl Escort Bayan Bitlis Escort | Bitlis Escort Bayan Bolu Escort | Bolu Escort Bayan Burdur Escort | Burdur Escort Bayan Bursa Escort | Bursa Escort Bayan Çanakkale Escort | Çanakkale Escort Bayan Çankırı Escort | Çankırı Escort Bayan Çorum Escort | Çorum Escort Bayan Denizli Escort | Denizli Escort Bayan Diyarbakır Escort | Diyarbakır Escort Bayan Düzce Escort | Düzce Escort Bayan Edirne Escort | Edirne Escort Bayan Elazığ Escort | Elazığ Escort Bayan Erzincan Escort | Erzincan Escort Bayan Erzurum Escort | Erzurum Escort Bayan Eskişehir Escort | Eskişehir Escort Bayan Giresun Escort | Giresun Escort Bayan Gümüşhane Escort | Gümüşhane Escort Bayan HAKKARİ ESCORT – Hakkari Escort Bayan Hatay Escort | Hatay Escort Bayan Iğdır Escort | Iğdır Escort Bayan Isparta Escort | Isparta Escort Bayan İstanbul Escort | İstanbul Escort Bayan İzmir Escort | İzmir Escort Bayan İZMİT ESCORT – İzmit Escort Bayan Karabük Escort | Karabük Escort Bayan Karaman Escort | Karaman Escort Bayan Kars Escort | Kars Escort Bayan KASTAMONU ESCORT – Kastamonu Escort Bayan Kayseri Escort | Kayseri Escort Bayan Kırıkkale Escort | Kırıkkale Escort Bayan Kırklareli Escort | Kırklareli Escort Bayan Kırşehir Escort | Kırşehir Escort Bayan Kilis Escort | Kilis Escort Bayan Kocaeli Escort | Kocaeli Escort Bayan Konya Escort | Konya Escort Bayan Kütahya Escort | Kütahya Escort Bayan Malatya Escort | Malatya Escort Bayan Manisa Escort | Manisa Escort Bayan Maraş Escort | Maraş Escort Bayan Mardin Escort | Mardin Escort Bayan Mersin Escort | Mersin Escort Bayan Muğla Escort | Muğla Escort Bayan Muş Escort | Muş Escort Bayan Nevşehir Escort | Nevşehir Escort Bayan Niğde Escort | Niğde Escort Bayan Ordu Escort | Ordu Escort Bayan Osmaniye Escort | Osmaniye Escort Bayan Rize Escort | Rize Escort Bayan Sakarya Escort | Sakarya Escort Bayan Samsun Escort | Samsun Escort Bayan Siirt Escort | Siirt Escort Bayan Sinop Escort | Sinop Escort Bayan Sivas Escort | Sivas Escort Bayan Şırnak Escort | Şırnak Escort Bayan Tekirdağ Escort | Tekirdağ Escort Bayan Tokat Escort | Tokat Escort Bayan Trabzon Escort | Trabzon Escort Bayan Tunceli Escort | Tunceli Escort Bayan Urfa Escort | Urfa Escort Bayan Uşak Escort | Uşak Escort Bayan Van Escort | Van Escort Bayan Yalova Escort | Yalova Escort Bayan Yozgat Escort | Yozgat Escort Bayan Zonguldak Escort | Zonguldak Escort Bayan Adana Escort Adıyaman Escort Afyon Escort Ağrı Escort Aksaray Escort Amasya Escort Ankara Escort Antalya Escort Antep Escort Ardahan Escort Artvin Escort Aydın Escort Balıkesir Escort Bartın Escort Batman Escort Bayburt Escort Bilecik Escort Bingöl Escort Bitlis Escort Bolu Escort Burdur Escort Bursa Escort Çanakkale Escort Çankırı Escort Çorum Escort Denizli Escort Diyarbakır Escort Düzce Escort Edirne Escort Erzincan Escort Elazığ Escort Erzurum Escort Eskişehir Escort Giresun Escort Gümüşhane Escort Hakkari Escort Hatay Escort Iğdır Escort Isparta Escort İskenderun Escort İstanbul Escort İzmir Escort İzmit Escort Karabük Escort Karaman Escort Kars Escort Kastamonu Escort Kayseri Escort Kıbrıs Escort Kırıkkale Escort Kırklareli Escort Kırşehir Escort Kilis Escort Kocaeli Escort Konya Escort Kütahya Escort Malatya Escort Manisa Escort Maraş Escort Mardin Escort Mersin Escort Muğla Escort Muş Escort Nevşehir Escort Niğde Escort Ordu Escort Osmaniye Escort Rize Escort Sakarya Escort Samsun Escort Siirt Escort Sinop Escort Sivas Escort Şırnak Escort Tekirdağ Escort Tokat Escort Trabzon Escort Tunceli Escort Urfa Escort Uşak Escort Van Escort Yalova Escort Yozgat Escort Zonguldak Escort Alaçatı Escort Aliağa Escort Alsancak Escort Bornova Escort Buca Escort Çeşme Escort Çiğli Escort Gaziemir Escort Karşıyaka Escort fethiye escort iskenderun escort kocaeli escort eşya depolama dudullu escort