อาจารย์ ดร. พรทิพย์ อนันตกุล

ประวัติการศึกษา

  • ปร.ด. (หลักสูตรและการเรียนการสอน) มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2554
  • ประกาศนียบัตรเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเด็กที่มีปัญหาระบบหายใจ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2552
  • พย.ม. (การพยาบาลศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2544
  • พย.บ. มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2537

iskenderun escort iskenderun escort iskenderun escort konya escort izmir escort