อาจารย์ ดร. พรทิพย์ อนันตกุล

ประวัติการศึกษา

  • ปร.ด. (หลักสูตรและการเรียนการสอน) มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2554
  • ประกาศนียบัตรเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเด็กที่มีปัญหาระบบหายใจ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2552
  • พย.ม. (การพยาบาลศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2544
  • พย.บ. มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2537

งานวิจัย

  • ความก้าวหน้าและการดำเนินการของกองทุนให้สิทธิ (คืนสิทธิ) ขั้นพื้นฐานด้านสาธารณสุข ของบุคคลที่มีปัญหา สถานะและสิทธิ
  • วิถีชีวิตของผู้ป่วยไตวายเรื้อรังที่ได้รับการล้างไตทางช่องท้องแบบต่อเนื่องงที่บ้าน: กรณีศึกษาเชิงปรากฏการณ์วิทยา

โครงการบริการวิชาการ

  • โครงการชุมชนต้นแบบผู้สูงอายุสุขภาพดีและมีความสุข ภาคใต้โครงการการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในท้องถิ่น: กรณีศึกษาตำบลบ้านจีต อำเภอกู่แก้ว จังหวัดอุดรธานี ปีงบประมาณ 2562-2563

โครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

  • วันที่ 13 – 19 กุมภาพันธ์ 2562 โครงการบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทยในสัปดาห์มาฆบูชา ณ วัดป่าบ้านค้อ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
  • วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 โครงการถวายเทียน และผ้าอาบน้ำฝน