อาจารย์เพียงเพ็ญ บุษมงคล

ประวัติการศึกษา

  • พย.ม.(การพยาบาลเด็ก) มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2553
  • พย.บ. มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2549

โครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

iskenderun escort iskenderun escort iskenderun escort konya escort izmir escort