9999999

โครงการ 127 เมืองอุดรธานี ก้าวต่อไปของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี

รายละเอียด »
9999999

พิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) ระหว่างโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

วันที่ 15 มกราคม 2563 ผศ.ดร.ชาติชาย ม่วงปฐม รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ดร. พรทิพย์ อนันตกุลพร้อมคณาจารย์คณะพยาบาล ได้ลงนามความร่วมมือ (MOU) ระหว่างโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี โดย นพ.อาทิตย์ เล่าสุอังกูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ ให้เกียติร่วมลงนามในครั้งนี้ ซึ่งเป็นการร่วมมือด้านบริการวิชาการ การพัฒนาบุคลากร การฝึกอบรม และศึกษาดูงาน ตลอดจนการแลกเปลี่ยนและถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการซึ่งกันและกัน ณ ห้องประชุมกองสุข โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ รายละเอียด »
9999999

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ

รายละเอียด »
9999999

พิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี กับ โรงพยาบาลหนองคาย

วันที่ 10 มกราคม 2563 เวลา 14.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ โรงพยาบาลหนองคาย โดย “ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรูญ ถาวรจักร” อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี อาจารย์ดร.พรทิพย์ อนันตกุล” คณบดีคณะพยาบาลศาตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี โรงพยาบาลหนองคาย มี “นายแพทย์สุรกิจ ยศพล” ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองคาย “นางมณีวรรณ ตั้งขจรศักดิ์” รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองคายด้านการพยาบาล โดยทั้งสองฝ่ายได้ตระหนักถึงความสำคัญของการผลิตบุคลากรด้านการพยาบาลให้มีคุณภาพและมาตรฐาน โดยตกลงความร่วมมือ ดังนี้... รายละเอียด »
iskenderun escort iskenderun escort iskenderun escort konya escort izmir escort