คณะพยาบาลศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรม งานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2562

วันที่ 18 สิงหาคม 2561 คณะพยาบาลศาสตร์ได้เข้าร่วมกิจกรรม งานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2562 ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ ได้จัดกิจกรรมขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเทิดพระเกียรติ และสดุดีในพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 พระบิดาแห่งเทคโนโลยีและนวัตกรรมไทย เพื่อให้ความรู้และวิทยาการแก่ประชาชนในพื้นที่ อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้เยาวชนหันมาสนใจทางด้านวิชาการ เป็นการเปิดโลกทัศน์สู่คลังความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งเป็นพื้นฐานในการพัฒนาประเทศในอนาคต นอกจากนี้ ยังเป็นการเป็นการประชาสัมพันธ์ผลงานของมหาวิทยาลัยให้เป็นที่รู้จักและยอมรับของ ประชาชนในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีและจังหวัดใกล้เคียง สำหรับปีนี้ จัดระหว่างวันที่ 18-20 สิงหาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี สามพร้าว โดยใช้ธีมงาน สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

iskenderun escort iskenderun escort iskenderun escort konya escort izmir escort