พิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี กับ โรงพยาบาลหนองคาย

วันที่ 10 มกราคม 2563 เวลา 14.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ โรงพยาบาลหนองคาย โดย “ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรูญ ถาวรจักร” อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี อาจารย์ดร.พรทิพย์ อนันตกุล” คณบดีคณะพยาบาลศาตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี โรงพยาบาลหนองคาย มี “นายแพทย์สุรกิจ ยศพล” ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองคาย “นางมณีวรรณ ตั้งขจรศักดิ์” รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองคายด้านการพยาบาล โดยทั้งสองฝ่ายได้ตระหนักถึงความสำคัญของการผลิตบุคลากรด้านการพยาบาลให้มีคุณภาพและมาตรฐาน โดยตกลงความร่วมมือ ดังนี้ ด้านวิชาการและการจัดการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ ด้านการวิจัยและนวัตกรรมสุขภาพ ด้านบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และด้านการประกันคุณภาพ และการเรียนการสอน ต่อไป ณ ห้องประชุมอรัญญา สุจนิล อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลหนองคาย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

iskenderun escort iskenderun escort iskenderun escort konya escort izmir escort