หลักสูตรที่เปิดสอน

ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย: พยาบาลศาสตรบัณฑิต
ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Nursing Science Program

ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย): พยาบาลศาสตรบัณฑิต
ชื่อย่อ (ภาษาไทย): พย.บ.
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ): Bachelor of Nursing Science
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ): B.N.S.

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
1. คุณสมบัติทั่วไป
1.1 สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
1.2 เป็นผู้มีความประพฤติดี ไม่มีประวัติเสียหาย ไม่เคยต้องโทษในคดีอาญา ยกเว้นคดีอันเป็นลหุโทษ
1.3 กรณีที่เป็นชาวต่างชาติ ต้องผ่านการเรียนวิชาภาษาไทย 1 ปี และมีผลการสอบตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีกำหนด
2. คุณสมบัติเฉพาะ
มีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาวิชาชีพการพยาบาล ไม่เจ็บป่วย หรือเป็นโรคติดต่ออันตราย หรือมีความผิดปกติ/ความพิการที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา หรือการปฏิบัติวิชาชีพการพยาบาล

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 137 หน่วยกิต
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
1) กลุ่มวิชาภาษาศาสตร์ 9 หน่วยกิต
2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 6 หน่วยกิต
3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต
4) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 9 หน่วยกิต

ข. หมวดวิชาเฉพาะด้าน 101 หน่วยกิต
1) กลุ่มพื้นฐานวิชาชีพ 24 หน่วยกิต
2) กลุ่มวิชาชีพการพยาบาล 77 หน่วยกิต
2.1) วิชาทฤษฎี 41 หน่วยกิต
2.2) วิชาปฏิบัติการทางการพยาบาล 36 หน่วยกิต

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

รูปแบบของหลักสูตร
เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี (4 ปี) ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับ ปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. 2560 และประกาศ กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญา ตรี พ.ศ. 2558

ประเภทของหลักสูตร
เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี (4 ปี) ทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ สาขาพยาบาลศาสตร์

ลักษณะเด่นของหลักสูตร
มีความรู้ในศาสตร์ทางการพยาบาล การผดุงครรภ์ และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง สามารถปฏิบัติการพยาบาลแบบองค์รวม เน้นคุณธรรมความปลอดภัยของผู้รับบริการทุกช่วงวัย ทุกภาวะสุขภาพ ทุกระดับของสถานบริการสุขภาพ และตามบริบทภายใต้ความแตกต่างทางวัฒนธรรม กฏหมายและจรรยาบรรณของวิชาชีพ

iskenderun escort iskenderun escort iskenderun escort konya escort izmir escort