ประวัติและความเป็นมา


ประวัติคณะ ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ระยะเวลาดำเนินการ

ระยะดำเนินการระหว่างปีการศึกษา 2560 ถึงปีการศึกษา 2561   โดยดำเนินการ ดังนี้

 1. ปีการศึกษา 2560 ศึกษาประกาศสภาการพยาบาล เรื่อง การจัดเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งสถาบันและเปิดสอนสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ลงวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2560 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 
 2. จัดเตรียมอาจารย์ให้เป็นไปตาม ประกาศสภาการพยาบาล เรื่อง การจัดเตรียม ความพร้อมในการจัดตั้งสถาบันและเปิดสอนสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
 3. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตอบรับเป็นสถาบันการศึกษาพี่เลี้ยง เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2561
 4. แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ ลงวันที่  12 มิถุนายน 2561 และสภาการพยาบาลตอบรับการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นผู้แทนสภาการพยาบาลในการพัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตลงวันที่ 25 มิถุนายน 2561
 5. จัดทำหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตและประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
 6. จัดเตรียมทรัพยากรการศึกษา ได้แก่ อาคารเรียน ห้องเรียน ห้องผู้บริหารห้องทำงานของอาจารย์และบุคลากร เตรียมห้องปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน และอุปกรณ์เครื่องใช้ให้เพียงพอและพร้อมใช้
 7. ประสานความร่วมมือกับสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  ในการสำรวจและเสนอจัดซื้อหนังสือ/ตำรา วารสารวิชาชีพการพยาบาลทั้งในประเทศและต่างประเทศให้เพียงพอและมีความทันสมัย รวมทั้งจัดบริการระบบการสืบค้นข้อมูลและฐานข้อมูลทั้งในและต่างประเทศ ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่สภาการพยาบาลกำหนด
 8. ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยมหาสารคามกับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2561 (ภาคผนวก ฉ)
 9. สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เห็นชอบหลักสูตรพยาบาลบัณฑิตในการประชุม ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 10 สิงหาคม 2561
 10. สภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี อนุมัติหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตในการประชุมครั้งที่ 10/2561 วันที่ 25 สิงหาคม 2561 (ภาคผนวก ช)
 11. สภาการพยาบาลรองรับหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วันที่ 31 ตุลาคม 2561

ปรัชญา

มีเหตุ มีผล เก่งคน เก่งงาน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 


วิสัยทัศน์

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เป็นสถาบันที่มีมาตรฐานการศึกษาทางการพยาบาลและผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีคุณภาพ  เป็นสถาบันที่มีมาตรฐาน  มุ่งผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีคุณภาพ และคุณธรรมในภูมิภาค เด่นนวัตกรรมด้านสุขภาพ นำชุมชนสู่สุขภาวะ


พันธกิจ

 1. จัดการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ สามารถบูรณาการศาสตร์ทางการพยาบาลกับภูมิปัญญาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลก
 2. สร้างสรรค์นวัตกรรม และพัฒนางานวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านการพยาบาลภูมิปัญญาไทย และนำไปใช้ประโยชน์ได้
 3. ให้บริการด้านวิชาการและนวัตกรรมทางสุขภาพเพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
 4. สืบสาน ทำนุ บำรุง เผยแพร่ และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม เรียนรู้ภูมิปัญญา และวัฒนธรรมท้องถิ่นในภูมิภาค
 5. สร้างความเข้มแข็งขององค์กร บริหารจัดการองค์กรโดยใช้หลักธรรมาภิบาล สนับสนุน ส่งเสริม พัฒนาบุคลากรทุกระดับให้ปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ และปฏิบัติทุกพันธกิจอย่างมีประสิทธิภาพ

เอกลักษณ์

สถาบันการศึกษาพยาบาล บริการด้วยหัวใจ ในเอกบุคคล


อัตลักษณ์

มีปิยะวาจา จิตอาสา และพัฒนาตน 


ดอกไม้ประจำคณะพยาบาลศาสตร์ 

ดอกบัวสัตตบุษย์ (บัวหลวงสีขาว)  


สีประจำคณะพยาบาลศาสตร์

สีเขียวไข่กา (เขียวอมฟ้า)


iskenderun escort iskenderun escort iskenderun escort konya escort izmir escort