9999999

คณะพยาบาลศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรม งานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2562

วันที่ 18 สิงหาคม 2561 คณะพยาบาลศาสตร์ได้เข้าร่วมกิจกรรม งานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2562 ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ ได้จัดกิจกรรมขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเทิดพระเกียรติ และสดุดีในพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 พระบิดาแห่งเทคโนโลยีและนวัตกรรมไทย เพื่อให้ความรู้และวิทยาการแก่ประชาชนในพื้นที่ อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้เยาวชนหันมาสนใจทางด้านวิชาการ เป็นการเปิดโลกทัศน์สู่คลังความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งเป็นพื้นฐานในการพัฒนาประเทศในอนาคต นอกจากนี้ ยังเป็นการเป็นการประชาสัมพันธ์ผลงานของมหาวิทยาลัยให้เป็นที่รู้จักและยอมรับของ ประชาชนในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีและจังหวัดใกล้เคียง สำหรับปีนี้ จัดระหว่างวันที่ 18-20 สิงหาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี สามพร้าว... รายละเอียด »
9999999

การประชุมพยาบาลแห่งชาติ ครั้งที่ 16 พลิกโฉมวิชาชีพการพยาบาล สู่สุขภาวะถ้วนหน้าอย่างยั่งยืน

รายละเอียด »
9999999

โครงการราชภัฏพลังแผ่นดิน พัฒนาถิ่น พัฒนาไทย

คณาจารย์และนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมโครงการราชภัฏพลังแผ่นดิน พัฒนาถิ่น พัฒนาไทย รายละเอียด »
9999999

โครงการถวายเทียนพรรษา และผ้าอาบน้ำฝน

นางมาลี ล้วนแก้ว คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ นำคณะ คณาจารย์ และนักศึกษา จัดกิจกรรมโครงการ “ถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา” ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 ณ วัดป่าธรรมประดิษฐ์ ต.สร้างแป้น อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการร่วมส่งเสริม อนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมไทยและเป็นการปลูกจิตสำนึก ในด้านประเพณีและวัฒนธรรมให้กับคณาจารย์ นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน รายละเอียด »
9999999

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ โครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ประจำปีการศึกษา 2562

รายละเอียด »
9999999

โครงการปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์ทางการพยาบาล

รายละเอียด »
9999999

โครงการบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทยในสัปดาห์มาฆบูชา

วันที่ 13 – 19 กุมภาพันธ์ 2562 โครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมกับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ได้จัดโครงการบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทยในสัปดาห์มาฆบูชา ณ วัดป่าบ้านค้อ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี เพื่อช่วยเหลือปฐมพยาบาลเบื้องต้นประชาชนที่มาร่วมงานสัปดาห์วันมาฆบูชา และร่วมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย รายละเอียด »
9999999

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 20 มิถุนายน 2562 ณ หอประชุม อาคารกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี คณาจารย์และนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ได้เข้าร่วมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทั้ง 6 คณะ เข้าร่วมกิจกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จัดพิธีไหว้ครูเป็นประจำทุกปี เพื่อรำลึกถึงพระคุณครูอาจารย์ที่อบรมสั่งสอนลูกศิษย์ และเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่นักศึกษาใหม่ ตลอดจนทำให้เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ ซึ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษา ที่ได้รับพระราชทานนาม “ราชภัฏ” ซึ่งแปลว่า “คนของพระราชา” และได้รับพระมหากรุณาธิคุณ พระราชทานพระราชลัญจกรให้เป็นตราสัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัย... รายละเอียด »
9999999

โครงการปฐมพยาบาล 126 ปี อุดรธานี

รายละเอียด »
9999999

โครงการอบรมอาสาสมัครผู้ดูแลผู้สูงอายุ

วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 โครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุดรธานี จัดโครงการอบรมอาสาสมัครผู้ดูแลผู้สูงอายุ หลักสูตร 18 ชั่วโมง  รายละเอียด »
iskenderun escort iskenderun escort iskenderun escort konya escort izmir escort