จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ

ลักษณะของการบริการวิชาการอาจารย์

คะแนนการประกันคุณภาพระดับคณะ

จำนวนการบรรลุเป้าหมายของตัวชี้วัดในแผนบริการวิชาการ

จำนวนการบรรลุเป้าหมายของตัวชี้วัดในแผนการใช้ประโยชน์

จำนวนโครงการที่อาจารย์ร่วมให้บริการวิชาการกับหน่วยงานภายนอก

จำนวนโครงการบริการวิชาการใช้ประโยชน์ที่เกิดผลต่อนักศึกษาหรือชุมชน

จำนวนอาจารย์ที่ให้บริการวิชาการแก่สังคม

จำนวนรายได้จารการบริการวิชาการภายนอกของอาจารย์รายปี

จำนวนรายได้จากการบริการวิชาการต่อจำนวนอาจารย์ประจำ

จำนวนงบประมาณบริการที่ได้รับจัดสรร

จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการอาจารย์รายปี ระบบทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

จำนวนการบรรลุเป้าหมาย

คะแนนประกันคุณภาพระดับคณะ องค์ประกอบทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

จำนวนแหล่งเรียนรู้

จำนวนงบประมาณที่ได้รับ

จำนวนโครงการ/กิจกรรม

จำนวนรายวิชาที่บูรณาการการจัดการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการกับศิลปวัฒนธรรมสู่การสร้างองค์ความรู้

จำนวนอาจารย์/นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการกิจกรรมในแผนด้านศิลปวัฒนธรรม

จำนวนการเผยแพร่กิจกรรม