9.2 การบริหารงานและการใช้จ่ายงบประมาณ (ปฏิบัติงาน)

ข้อที่ o10 คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

ข้อที่ o11 คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ

ข้อที่ o12 ข้อมูลสถิติการให้บริการ

9.3 (การจัดซื้อจัดจ้าง)

ข้อที่ o14 รายการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (ประเภทหมวดงบลงทุน)

ข้อที่ o15 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ข้อที่ o16 ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ข้อที่ o17 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี