KM : Knowledge Management

::: วิสัยทัศน์การจัดการความรู้


        คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีเป็นสถาบันที่ใช้การจัดการความรู้เป็นฐานในการพัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู้


         การจัดการความรู้ คือ เครื่องมือเพื่อการบรรลุเป้าหมายอย่างน้อย 4 ประการไปพร้อม ๆ กัน ได้แก่ (1) การบรรลุเป้าหมายของงาน (2) การบรรลุเป้าหมายด้านการพัฒนาคน (3) การบรรลุเป้าหมายด้านการพัฒนาองค์กรไปเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (4) การบรรลุเป้หมายของการเป็นชุมชน หมู่คณะ ที่มีความเอื้ออาทรระหว่างกันในที่ทำงาน — นพ.วิจารย์ พาณิช

::: ผลงานที่ได้รับรางวัล

::: คลังความรู้

::: CoPs (Sharing)

::: ภาพกิจกรรม

:: วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 โครงการ KM กิจกรรม เขียนวิจัยิย่างไรให้ได้ทุน ::

:: วันที่ 2 - 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 กิจกรรม AUN - QA ::

::: เอกสาร KM