ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศริญญา ชาญสุข รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เนื่องในโอกาสบทความวิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้าของวัยทำงานในสถานการณ์แพร่ระบาดของ COVID-19” ได้รับการตอบรับตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต ปีที่ 37 ฉบับที่ 3 (2024) TCI กลุ่มที่ 1

รายละเอียดกิจกรรมจากเพจ Facebook คณะพยาบาลศาสตร์