หลักสูตรที่เปิดสอน คณะพยาบาลศาสตร์

หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562)