ผศ.เพียงเพ็ญ บุษมงคล

ผู้ช่วยคณบดี

ผศ.เพียงเพ็ญ บุษมงคล

ผู้ช่วยคณบดี

ผศ.ดร.วรรณา ภาจําปา

ผู้ช่วยคณบดี

ผศ.ดร.วรรณา ภาจําปา

ผู้ช่วยคณบดี

อ.เกษฎาภรณ์ นาขะมิน

ผู้ช่วยคณบดี

อ.เกษฎาภรณ์ นาขะมิน

ผู้ช่วยคณบดี

ผศ.ดร.พรทิพย์ อนันตกุล

คณบดี

อ.ศิรินทิพย์ คํามีอ่อน

รองคณบดี
สาขาวิชา

การผดุงครรภ์และการพยาบาลมารดาทารก

สาขาวิชา

การพยาบาลเด็ก

สาขาวิชา

การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

สาขาวิชา

การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช

สาขาวิชา

การพยาบาลชุมชน

บุคลากร

ฝ่ายสนับสนุน