ผศ.ดร.พรทิพย์ อนันตกุล

คณบดี

อ.ศิรินทิพย์ คํามีอ่อน

รองคณบดีฝ่ายแผนงานและระบบสารสนเทศ

อ.ศิรินทิพย์ คํามีอ่อน

รองคณบดีฝ่ายแผนงานและระบบสารสนเทศ

ผศ.เพียงเพ็ญ บุษมงคล

รองคณบดีฝ่ายวิชาการเเละบริการวิชาการสู่สังคม

ผศ.เพียงเพ็ญ บุษมงคล

รองคณบดีฝ่ายวิชาการเเละบริการวิชาการสู่สังคม

ผศ.ดร.วรรณา ภาจําปา

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา

ผศ.ดร.วรรณา ภาจําปา

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา

อ.เกษฎาภรณ์ นาขะมิน

รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

อ.เกษฎาภรณ์ นาขะมิน

รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
สาขาวิชา

สาขาการพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์

สาขาวิชา

การพยาบาลเด็ก

สาขาวิชา

การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

สาขาวิชา

การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช

สาขาวิชา

การพยาบาลชุมชน

ดร.อุมาพร เคนศิลา

หัวหน้าสาขาวิชา

ดร.อุมาพร เคนศิลา

หัวหน้าสาขาวิชา

อ.เกษฎาภรณ์ นาขะมิน

รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

อ.เกษฎาภรณ์ นาขะมิน

รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

อ.นิตยากร ลุนพรหม

อ.ดวงดาว กระพิลา

อ.สุรีย์พร โพธิ์ช่วย

อ.ดวงพร แสงสุวรรณ

บุคลากร

ฝ่ายสนับสนุน