อ.ศิรินทิพย์ คํามีอ่อน

คณบดี

อ.นภาจันทร์ ชาปลิก

รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนงาน

อ.นภาจันทร์ ชาปลิก

รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนงาน

ผศ.ดร.ศริญญา ชาญสุข

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

ผศ.ดร.ศริญญา ชาญสุข

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

อ.ชรินทร์พร มะชะรา

รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพวิจัยและKM

อ.ชรินทร์พร มะชะรา

รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพวิจัยและKM

อ.ลักขณา พุทธรักษ์

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

อ.ลักขณา พุทธรักษ์

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

อ.พวงผกา อินทร์เอี่ยม

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ

อ.พวงผกา อินทร์เอี่ยม

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ

อ.ดวงดาว กระพิลา

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา

อ.ดวงดาว กระพิลา

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
สาขาวิชา

สาขาการพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์

สาขาวิชา

การพยาบาลเด็ก

สาขาวิชา

การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

สาขาวิชา

การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช

สาขาวิชา

การพยาบาลชุมชน

ดร.อุมาพร เคนศิลา

หัวหน้าสาขาวิชา

ดร.อุมาพร เคนศิลา

หัวหน้าสาขาวิชา

อ.เกษฎาภรณ์ นาขะมิน

อ.นิตยากร ลุนพรหม

อ.ดวงดาว กระพิลา

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา

อ.ดวงดาว กระพิลา

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา

อ.สุรีย์พร โพธิ์ช่วย

อ.ดวงพร แสงสุวรรณ

ดร.พรรณิภา ไชยรัตน์

บุคลากร

ฝ่ายสนับสนุน