คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

   คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จัดตั้งขึ้นเนื่องจากมหาวิทยาลัย
ได้ตระหนักถึงความจำเป็นที่จะต้องผลิตพยาบาลทุกระดับ เพื่อดูแลสุขภาพของประชาชน 
โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุ รวมทั้ง สถานการณ์ปัจจุบันประเทศไทยมีความขาดแคลนพยาบาล
ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนการขยาย บริการด้านสุขภาพของภาคเอกชนเพื่อเตรียมเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ของเอเชีย  (MEDICAL HUB OF  ASIA)  และประเทศไทย 4.0  โดยท่านอธิการบดีในขณะนั้นคือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรูญ  ถาวรจักร์ และคณะผู้บริหาร ได้มี  การเตรียมการเพื่อเปิดสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตมาหลายปีแล้ว และเริ่มดำเนินการอย่างจริงจังอีกครั้ง ในปีการศึกษา 2560  และได้เปิดรับนักศึกษารุ่นที่ 1 จำนวน 40 คน ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562  โดยมีคณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นสถาบันพี่เลี้ยง  การเปิดสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต   มีการดำเนินการตามลำดับ ดังนี้

 • วันที่ 28 เมษายน 2561 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ให้ความเห็นชอบโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 6/2561
 • วันที่ 14 มิถุนายน 2561 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตอบรับเป็นสถาบันพี่เลี้ยงตามหนังสือเลขที่ ศธ. 0530.11/1068 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 256
 • วันที่ 23 มิถุนายน 2561 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มีคำสั่งแต่งตั้ง นางมาลี ล้วนแก้ว เป็นรักษาการคณบดีโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
 • วันที่ 23 กรกฎาคม 2561 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ได้ทำบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  โดย ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และผู้ช่วยศาสตราจารย์จรูญ ถาวรจักร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
 • วันที่ 25 สิงหาคม 2561 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี อนุมัติหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562 ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 10/2561
 • วันที่ 31 ตุลาคม 2561 สภาการพยาบาลให้ความเห็นชอบหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562 ในการประชุมสภาการพยาบาล ครั้งที่ 9/2561
 • วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 สภาการพยาบาลให้ความเห็นชอบโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ ในการประชุมสภาการพยาบาล วาระ พ.ศ. 2561-2565 ครั้งที่ 10/2561

   การดำเนินการทุกขั้นตอนในการเปิดสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหาร และบุคลากรทุกระดับของมหาวิทยาลัย
ตลอดจนคณะพยาบาล-ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สถาบันแหล่งฝึกภาคปฏิบัติ ทีมงานอาจารย์ของคณะทุกคน ที่มุ่งมั่นผลิตบัณฑิตพยาบาลวิชาชีพที่มีคุณภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม

ปรัชญา คณะพยาบาลศาสตร์

   คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เชื่อว่าการพยาบาล คือ การปฏิบัติ
ต่อมนุษย์ โดยใช้หลักศาสตร์และศิลป์ทางการพยาบาล เพื่อให้ผู้รับบริการทุกช่วงวัยเกิดความสุขสบาย หรือบรรเทาความเจ็บป่วยภายใต้กรอบของกฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพด้วยปิยวาจา จิตอาสา พัฒนาตน และปฏิบัติการพยาบาลแบบองค์รวมภายใต้มิติทางการพยาบาลโดยคำนึงถึงสิทธิมนุษยชน ความแตกต่างทางวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และบริบทอื่นๆ
รวมทั้งแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง

วิสัยทัศน์ คณะพยาบาลศาสตร์

      เป็นเลิศด้านการพยาบาล เด่นนวัตกรรมสุขภาพ พัฒนาสุขภาพชุมชนตามแนวศาสตร์พระราชา สู่องค์กรระดับชาติ

1095780_0
366316221_666517372179270_3877553922988851995_n
PP0_6826
PP0_7847

พันธกิจ คณะพยาบาลศาสตร์

เพื่อให้การดำเนินงานของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บรรลุวิสัยทัศน์
ที่กำหนดไว้ จึงได้กำหนดพันธกิจในด้านต่างๆ ไว้ 5 ประการ ดังต่อไปนี้

 1. จัดการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ สามารถบูรณาการศาสตร์ทางการพยาบาลกับภูมิปัญญาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
  ของโลก
 2. สร้างสรรค์นวัตกรรมและพัฒนางานวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านการพยาบาล ภูมิปัญญาไทย และนำไปใช้ประโยชน์ได้
 3. ให้บริการด้านวิชาการและนวัตกรรมทางสุขภาพเพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
 4. สืบสาน ทำนุ บำรุง เผยแพร่ และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม เรียนรู้ภูมิปัญญา และวัฒนธรรมท้องถิ่นในภูมิภาค
 5. สร้างความเข้มแข็งขององค์กร บริหารจัดการองค์กรโดยใช้หลักธรรมาภิบาล สนับสนุน ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรทุกระดับให้ปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพและปฏิบัติ
  ทุกพันธกิจอย่างมีประสิทธิภาพ

ตราประจำ คณะพยาบาลศาสตร์

สีประจำ คณะพยาบาลศาสตร์

color-bg

สีเขียวไข่กา รหัสสี #00a293

ดอกไม้ประจำ คณะพยาบาลศาสตร์

ดอกบัวสัตตบุษย์ (ดอกบัวหลวงสีขาว) เป็นสัญลักษณ์แห่งความดีและการพัฒนาตน

เอกลักษณ์ คณะพยาบาลศาสตร์

เป็นแหล่งเรียนรู้ทางวิชาการพยาบาล ให้บริการทางวิชาชีพแก่ชุมชนและสังคม

อัตลักษณ์บัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์

มีปิยวาจา จิตอาสา พัฒนาตน
“Smart Communication, Volunteer, Self-Development”