ยินดีต้อนรับนักศึกษาทุกคนสู่เส้นทางสีขาว มหาวิทยาลัยแห่งนี้มีอะไรอีกมากมายให้นักศึกษาได้ศึกษาเรียนรู้ เมื่อมีโอกาสขอให้ทุกคนได้ใช้โอกาสนี้ในการพัฒนาตนเองให้เป็นบัณฑิต คือ เป็นผู้ฝึกตนให้เป็นนักปราชญ์ เป็นผู้รู้ โดยเฉพาะรู้ในวิชาชีพเฉพาะของตน และมีคุณลักษณะของพยาบาลราชภัฏอุดรธานี “มีปิยวาจา จิตอาสา พัฒนาตน”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรทิพย์ อนันตกุล
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
เกี่ยวกับเรา

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

เชื่อว่าการพยาบาล คือ การปฏิบัติต่อมนุษย์ โดยใช้หลักศาสตร์และศิลป์ทางการพยาบาล เพื่อให้ผู้รับบริการทุกช่วงวัยเกิดความสุขสบาย หรือบรรเทาความเจ็บป่วยภายใต้กรอบของกฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพด้วยปิยวาจา จิตอาสา พัฒนาตน และปฏิบัติการพยาบาลแบบองค์รวมภายใต้มิติทางการพยาบาลโดยคำนึงถึงสิทธิมนุษยชน ความแตกต่างทางวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และบริบทอื่นๆ รวมทั้งแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง

หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562)

 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

หมวดวิชาเฉพาะด้าน

หมวดวิชาเลือกเสรี

0
หน่วยกิต
0
หน่วยกิต
0
หน่วยกิต
ข่าวและกิจกรรม

ติดตามข่าวและกิจกรรมของคณะ