ยินดีต้อนรับเข้าสู่
คณะพยาบาลศาสตร์

ยินดีต้อนรับนักศึกษาทุกคนสู่เส้นทางสีขาว มหาวิทยาลัยแห่งนี้มีอะไรอีกมากมาย ให้นักศึกษาได้ศึกษาเรียนรู้ 
เมื่อมีโอกาสขอให้ทุกคนได้ใช้โอกาสนี้ในการพัฒนาตนเอง ให้เป็นบัณฑิต คือ เป็นผู้ฝึกตนให้เป็นนักปราชญ์ เป็นผู้รู้ 
โดยเฉพาะรู้ในวิชาชีพเฉพาะของตน และมีคุณลักษณะของพยาบาลราชภัฏอุดรธานี “มีปิยวาจา จิตอาสา พัฒนาตน”

CINAHL @UDRU

EPlogo
Search CINAHL at UDRU.:


Keyword Title Author
Nursing VDO

ติดตามข่าวและกิจกรรมของคณะ