บทบาทหน้าที่

พันธกิจและหลักประกันคุณภาพการศึกษา

image

งานวิชาการ

image

งานวิจัย นวัตรกรรมการจัดการเรียนรู้

image

งานบริการวิชาการแก่สังคม

image

งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

image

ประกันคุณภาพการศึกษา

เกี่ยวกับเรา

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

เชื่อว่าการพยาบาล คือ การปฏิบัติต่อมนุษย์ โดยใช้หลักศาสตร์และศิลป์ทางการพยาบาล เพื่อให้ผู้รับบริการทุกช่วงวัยเกิดความสุขสบาย หรือบรรเทาความเจ็บป่วยภายใต้กรอบของกฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพด้วยปิยวาจา จิตอาสา พัฒนาตน และปฏิบัติการพยาบาลแบบองค์รวมภายใต้มิติทางการพยาบาลโดยคำนึงถึงสิทธิมนุษยชน ความแตกต่างทางวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และบริบทอื่นๆ รวมทั้งแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง

Services

Our Best Services

image

ระบบบริหารงบประมาณ

image

ระบบบริหารอาจารย์

image

ระบบบริหารบุคลากรฝ่ายสนับสนุน

image

ระบบบริหารครุภัณฑ์

image

ระบบบริหารการเรียนการสอน

image

ระบบบริหารพัฒนานักศึกษา

image

ระบบบริหารงานวิจัย

image

ระบบบริหารงานบริการวิชาการ

image

ระบบทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562)

 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

หมวดวิชาเฉพาะด้าน

หมวดวิชาเลือกเสรี

0
หน่วยกิต
0
หน่วยกิต
0
หน่วยกิต

ยินดีต้อนรับนักศึกษาทุกคนสู่เส้นทางสีขาว มหาวิทยาลัยแห่งนี้มีอะไรอีกมากมายให้นักศึกษาได้ศึกษาเรียนรู้ เมื่อมีโอกาสขอให้ทุกคนได้ใช้โอกาสนี้ในการพัฒนาตนเองให้เป็นบัณฑิต คือ เป็นผู้ฝึกตนให้เป็นนักปราชญ์ เป็นผู้รู้ โดยเฉพาะรู้ในวิชาชีพเฉพาะของตน และมีคุณลักษณะของพยาบาลราชภัฏอุดรธานี “มีปิยวาจา จิตอาสา พัฒนาตน”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรทิพย์ อนันตกุล
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
ข่าวและกิจกรรม

ติดตามข่าวและกิจกรรมของคณะ