คณะพยาบาลศาสตร์ จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี จำนวน 4 ห้องเรียน เรื่อง“การปฐมพยาบาลและการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น”

รายละเอียดกิจกรรมจากเพจ Facebook คณะพยาบาลศาสตร์