: : ประกาศคำสั่ง

  : : พื้นที่การให้บริการวิชาการ

  : : รายงานงบประมาณ

ปีงบประมาณ 2565

โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายแกนนำเพื่อรองรับสังคมผู้สูงวัย ในจังหวัดอุดรธานี หนองคาย หนองบัวลำภู และบึงกาฬ
งบประมาณ 76,406 บาท
โครงการหลักสูตรประกาศนียบัตรการดูแลผู้สูงอายุ
งบประมาณ 300,000 บาท

ปีงบประมาณ 2566

โครงการบัณฑิตพันธ์ใหม่
งบประมาณ 480,000 บาท

  : : รายงานผล

ภาพกิจกรรมบริการวิชาการ

:: บริการวิชาการ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ::

รูปภาพ4
รูปภาพ3
รูปภาพ1

:: บริการวิชาการจัดกิจกรรมให้ความรู้ประชาชนและสร้างความตระหนักถึงการป้องกันมะเร็งเต้านม ::

:: บริการวิชาการให้บริการตั้งจุดปฐมพยาบาลเบื้องต้น ::

:: บริการวิชาการค่ายต้นกล้า ::