ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรทิพย์ อนันตกุล
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์


โทรศัพท์มือถือ : 091-7923942

E-Mail : panantakul@udru.ac.th